Wednesday, July 17, 2013

Y Nofel Gymreig

Dw i'n gweithio unwaith eto ar fy "nofel Gymreig," hynny yw, fy nofel sy'n cymryd lle yng Nghymru. Rhan o'r nofel, ta beth. Dw i'n ail-ysgrifennu a golygu fel person ffol, yn ddiweddar, achos mae rhaid i fi anfon y peth i'r cyhoeddwr (i fy ngolygydd) cyn diwedd yr wythnos nesaf.

A dw i'n eitha trist mod i ddim ar y Cwrs Cymraeg yr wythnos yma. Ond dw i'n mynd i India penwythnos nesaf, i ymuno a fy ngwr, sy wedi bod yno ers dechrau'r mis. Byddwn ni yno dros 2 wythnos a hanner, yn teithio o gwmpas. Dechrau yn New Delhi, wedyn i Khajuraho i weld y "sexy temples," wedyn i Bhopal i weld Sanchi, wedyn i Mwmbai. Mae ffrindiau 'da fi yn Mwmbai a bydd yn hyfryd eu gweld nhw ar ol blynyddoedd.

Wel, dyna fe. Tan y tro nesaf.

Friday, September 07, 2012

Erthygl am y Cwrs

Des i o hyd i erthygl da iawn (diolch i Maegan) am y Cwrs Cymraeg eleni mewn newyddion Prifysgol Abertawe--dywedon nhw hon am y Cwrs:

Cafodd sawl darlithydd o Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe haf i’w gofio eleni, a hynny wrth ddysgu Cymraeg i oedolion ym Mhrifysgol Utah yn Unol Daleithiau America.

Hefyd siaradodd yr erthygl am Steve, Mark, a Chris, y tiwtoriad ardderchog sydd i gyd yn ffrindiau da erbyn hyn, felly ro'n i'n falch eu gweld nhw'n cael ychydig o hysbyseb!

Friday, August 03, 2012

Cyfarchion, Dilynwyr Newydd!

Mae'n ymddangos bod nifer o bobl newydd sy'n dilyn y blog 'ma, felly mae'n amlwg y dylwn i bostio rhywbeth o bryd i'w gilydd. Wel, des i'n ôl o'r Cwrs Cymraeg yn Salt Lake City--Cwrs Halen y Ddaear--gyda sgiliau newydd yn yr iaith a cofion cynnes o ffrindiau hen a newydd. Dyma rhyw ffotos o'r wythnos. Wrth gwrs, ro'n i'n falch iawn gweld y tiwtoriaid sydd wedi dyfod yn annwyl i fi, yn enwedig y tiwtoriaid o Gymru--does dim llawer o gyfle i'u gweld nhw, wrth gwrs, heblaw am y Cwrs. Y llynedd, ro'n i'n wael gyda'r e-bostio, hefyd, felly addawais i fod yn well eleni gyda chadw mewn cyswllt.

Dyna fe am y tro. Dw i'n bwriadu hefyd ysgrifennu yn fwy aml ar y blog, hefyd. Cawn ni weld...

Thursday, May 17, 2012

Paratoi...

Mae rhaid i fy fynd yn ôl at ymarfer...bydd y Cwrs Cymraeg yn dod cyn bo hir, ond ydw i wedi agor un unig llyfr? Nag ydw. Dw i'n dal i siarad am fynd i'r wefan "Say Something in Welsh" i adolygu, ond dw i ddim wedi gwneud hynny chwaith. A dweud y gwir, y rheiny ydy'r unig frawddegau yn Gymraeg sgrifennais i ers...wel, dim yn siwr. Ers y tro olaf postiais i yma, mae'n debyg.

Wel, mae'n well na dim byd, on'd ydy?!?

Tuesday, February 28, 2012

Er Gwaetha Pawb a Phopeth...

Dw i wedi bod yn dawel iawn yn ddiweddar, dw i'n gwybod. Mae'n flin 'da fi. Dw i yma, ta beth. Ond mae pethau wedi mynd dros ben llestri! Gormod o bethau i'w wneud, i fod yn fyr amdano.

Dw i'n dal i fwriadu mynd i'r Cwrs Cymraeg eleni yn Salt Lake City (Dinas Llyn Halen!). Ro'n i'n meddwl am yrru yno--taith o tua 11 awr yn y car--a wedyn, ar ôl y Cwrs, roedd Rob yn mynd i ymuno â fi. Wedyn ro'n ni'n meddwl am gael ychydig o "road trip" o gwmpas y parciau cenedlaethol yn yr ardal cyn dychwelyd adre. OND, mae hi'n amlwg yn barod bod Rob yn rhy prysur ym mis Gorffennaf yn dysgu dosbarthiadau, felly, does dim angen i fi fynd gyda'r car ar fy mhen fy hun. Drueni.

Saturday, August 27, 2011

Helo, O'r Diwedd!

Ie, dw i'n dal i fod yma, a dw i'n dal i fwriadu blogio yn y Gymraeg bob hyn a hyn. Gobeithio yn fwy aml nawr. (Ond, wrth gwrs, fel maen nhw'n dweud am y ffordd i'r uffern...) Ta beth, dyma fi ar ôl gohiriad hir iawn, yn wir. Eleni fe es i i'r Cwrs Cymraeg am y tro cyntaf ers 2008, a roedd e'n ardderchog fel arfer. Roedd dosbarth lefel 7 yn arbennig o dda, yn fy marn i, a roedd popeth ein bod ni'n ei ddysgu yn ddefnyddiol iawn i fi, felly mae hi'n ymddangos ro'n i yn y lefel addas. Dyma lun o'r grwp eleni--dw i yn y blaen.

Ar bwnc gwahanol i'r iaith, mae newyddion da 'da fi, os dych chi ddim wedi ei chlywed hi eto--mae fy llyfr i wedi cael ei ail-gyhoeddi gan Scholastic ar gyfer y Clwb Llyfrau yn yr ysgolion! Mae hynny mor gyffrous, achos bydd mwy o bobl ifanc yn cael cyfle i ddarllen fy nofel. Ond ar hyn o bryd, dw i'n aros yn ddi-amynedd i glywed oddiwrth fy ngolygydd (yn y cwmni cyhoeddi) os mae diddordeb 'da fe yn fy nofel newydd. Anfonais i'r llawysgrif ato fe rhyw fis a hanner yn ôl, a dw i'n gobeithio gobeithio gobeithio ei fod e'n ei hoffi hi.

Os na...wel, yn ôl at y "bwrdd lluniadu." Fel maen nhw'n dweud.

Monday, March 28, 2011

Camau Baban

Cam ar ôl cam, dw i'n mynd yn ôl at astudio Cymraeg. Achos, pawb, mae'n swyddogol: dw i'n bwriadu mynd i'r Cwrs Cymraeg eleni. Dw i heb ymarfer am fisoedd, heblaw am ambell neges e-bost, ond dw i'n gobeithio dal ati nes y Cwrs, er mwyn i fi aros mewn Lefel 7 (y lefel uchaf). Wrth gwrs, mae rhaid i fi adolygu popeth. POPETH. Yr iaith y fwyaf ddiweddar y ceisiais i ddysgu oedd Sbaeneg, ac mae nifer o ieithoedd yn rolio o gwmpas fy mhen i, pob un heb ei ymarfer ers misoedd neu blynyddoedd.

Dymunwch lwc i fi....