Friday, December 12, 2008

Mis Rhagfyr

Mae hi'n ddigon oer yma erbyn hyn, ond mae nifer o ddail yn aros ar y coed. Dyn ni'n bwriadu ffonio'r dyn rownd y cornel sy wedi cynnig i ni torri'r canghennau oddiar y coeden mwlberi--bydd hynny'n dda i'w wneud cyn i'r dail cwympo. Dw i ddim yn hoff iawn o racanu.

Yn ddiweddar, gorffennais i wneud pentwr o gardiau Nadolig (wedi cael eu phrintio yn y stiwdio newydd, wrth gwrs)--prynodd fy rhieni-yng-nghyfraith nifer fawr ohonyn nhw ar gyfer eu swyddfa gyfraith, a hefyd prynodd ffrindiau a teulu eraill ychydig ohonyn nhw. Dyna lun ar y dde--y cardiau cyn cael eu phlygu.

Nawr, mae hi'n hen bryd i ni meddwl am ein cardiau ein hunain. Wrth gwrs, nawr, dw i wedi blino!

Tuesday, November 25, 2008

Y Prif Broblem

Y problem yw, dw i wedi bod yn gweithio gormod. Dw i'n siwr ohoni. Hefyd mae 'da fi tuedd dweud wrth fy hun, paid â blogio cyn i ti orffen dy waith i gyd. Ac wrth gwrs fydda i byth yn gorffen fy ngwaith i gyd, achos dw i'n dda iawn gyda ffeindio mwy o waith.

Mae'n od, pan dw i'n meddwl amdani hi. Mae hi bron fel dw i'n gohirio gyda'r blogio...

Wel, byddaf yn well gyda'r blogio ar ôl hyn. Yn y cyfamser, mae cwestiwn 'da fi i chi: pam, yn ystod nifer o gêmau pêl-droed EPL, dw i'n clywed y torf yn canu rhywbeth i'r tiwn "Cwm Rhondda"? Wel, dw i'n gwybod pam yn union--mae torfeydd pêl-droed yn hoffi benthyg caneuon o unrhywle. Ond beth maen nhw'n canu i'r tiwn "Cwm Rhondda"? Unrhywun yn gwybod?

Tuesday, October 28, 2008

Croeso yn ôl i'r iaith Gymraeg

Mae fy ffrind i, Brenda, wedi dod yn ôl o Gymru, a cyn bo hir bydd cyfle i ni ymarfer dros y ffôn unwaith eto. Bydd hynny'n dda, achos dw i ddim wedi bod yn ymarfer llawer, er mod i wedi gwrando ar nifer o raglenni Pigion o'r BBC.

Dw i'n bwriadu blogio yn fwy aml hefyd, ond ar hyn o bryd dw i'n rhoi fy holl egni blogio i mewn i'r blog Cybils, lle dw i'n olygydd eleni. Fy swydd i ydy postio adolygiadau llyfrau wedi'i ysgrifennu gan y blogwyr sy'n beirniadu'r gwobrau. Hefyd dw i'n postio pethau eraill fel cyfweliadau a cysylltiadau. Mae hi'n ddiddorol iawn, ond mae hi'n cymryd digon o amser.

Dw i ddim yn astudio Sbaeneg y tro 'ma--fwynheuais i mo'r dosbarth, a doedd yn llyfr ddim yn dda iawn. Felly, gobeithio y bydd digon o amser i fynd yn ôl i'r Gymraeg...

Friday, October 17, 2008

Ochenaid.

Dw i ddim yn hapus iawn y dyddiau yma gyda'r gwaith--mae'n ymddangos bod neb eisiau fy nhalu am unrhywbeth. Mae hi'n anodd ddod o hyd i waith creadigol yn y dre 'ma. Mae'r economi'n ddiflas hefyd. Dw i'n gobeithio bod Obama yn ennill yr etholiad ond dw i'n ofni bod pobl yn yr UDA yn rhy rhagfarnllyd--yn gyfrinachol efallai--iddo fe ennill. Hoffwn i fynd rhywle arall ond dyw fy ngwr ddim eisiau gadael ei swydd dda. O wel. Rhywbryd efallai.

Monday, September 15, 2008

Dw i ddim yn hoffi bod yn sâl.

Dw i ddim wedi bod yn blogio llawer y dyddiau yma; dw i wedi bod yn sâl gyda rhyw annwyd neu haint yn y sinuses neu rhywbeth, a dw i wedi bod yn flinedig neu y brysur dros ben, yn dibynnu ar y dydd.

Newyddion gwych: cyhoeddwyd erthygl ardderchog am y Cwrs Cymraeg gan Emma Reese, ar y BBC. Llongyfarchiadau Emma! Roedd hi'n hyfryd cofio'r wythnos fendigedig 'na.

Mewn newyddion eraill: mae fy mam yn yr Eidal ar hyn o bryd, yn Florence yn dysgu (fel athrawes) tan ddiwedd mis Tachwedd. Basai hi'n hapus taswn i'n gallu ymweld â hi yno, ond mae tocynnau awyren yn ddrud iawn, iawn. Dyn ni'n arbed arian er mwyn teithio i Brydain yn 2009 ac efallai i Sbaen hefyd--mae Rob yn bwriadu cynnig am sabbatical. Cawn ni weld!!

Friday, August 29, 2008

Mae'n Anesgusodol!

Dw i ddim wedi blogio ers talwm. Prin mod i wedi bod yn blogio yn Saesneg chwaith. Ond, dw i wedi ail-gynllunio fy mlog Saesneg, dyna rhywbeth. Cymerais i gyfran oddiwrth un o fy mheintiadau i (wedi scanio i mewn wrth gwrs) a chwarae gyda fe yn Photoshop. Wedyn gwnes i deilio'r graffeg dros gefndir y dudalen. Dim yn ddrwg, dw i'n meddwl.

Hefyd dw i wedi darganfod Twitter, gwaetha'r modd. Dw i ddim wedi...ym...twitio?...yn y Gymraeg eto...am y tro. Cyn bo hir, dw i'n siwr.

Yn diweddar dw i wedi bod yn anobeithiol gyda darllen blogiau eraill. Dw i wedi bod yn eitha brysur, ond nid prysur dros ben. Ond bob tro dw i'n meddwl am ddal i fyny gyda'r blogiau dw i'n eu hoffi, mae hi'n teimlo fel tasg enfawr. Wrth gwrs, tra mod i'n cwyno am gael gormod o bostiau blog i'w ddarllen--tra mod i'n gohirio darllen blogiau achos mae gormod i wneud--dyma bentwr o bostiau newydd i ychwanegu at y broblem! Mewn gwirionedd mae rhaid i fi jyst bite the bullet a naill ai anwybyddu popeth sy'n hen a dechrau darllen eto ar ôl y pwynt hynny, neu ceisio darllen cymaint â phosib heb fynd yn ffôl. Ha!

Wednesday, August 06, 2008

Pethau Amrywiol

Wedi bod yn brysur gyda llawer o bethau--cwpwl o gyngherddau, digon o waith, mwy o ddrama gyda ffrindiau, ayyb. Ro'n i'n bwriadu postio mwy am y Cwrs Cymraeg, ond dw i ddim mewn tymer heddiw (ond mae rhaid i fi ddweud diolch i bawb a adawodd sylwadau diddorol yn sôn am gyrsiau Cymraeg). Dw i newydd orffen ysgrifennu post hir dros ben ar fy mlog Saesneg gyda meme ffilmiau. Hefyd, dw i wedi diweddaru fy ngwefan gyda mwy o enghreifftiau o waith cynllunio. Diddorol iawn...siwr o fod...ie.

Ta beth, dyma un peth newydd - dechreuais i ddosbarth "tai chi." (Tsieineeg oedd hynny, nid Cymraeg! Does dim "tai" gyda "chi", oes e??) Dw i'n cymryd y dosbarth gyda Rob a ffrind arall i ni, Jay. Dw i ddim yn siwr eto os bydda i'n dal ati. Byddaf yn mynd i'r dosbarth am fis efallai a wedyn yn penderfynu os dw i am aros. Mae'n ddiddorol, ychydig fel dawnsio ac ychydig fel martial arts eraill. Pan o'n i yn y prifysgol, cymerais i ddosbarth hapkido (enillais i dim ond belt melyn cyn stopio), a mae'n ddiddorol iawn gweld ymsymudiadau tebyg yn tai chi, ond yn araf...iawn...iawn.

Thursday, July 24, 2008

Cofion y Cwrs, Rhan 2

Dw i wedi bod yn mwynhau postiau blog Emma Reese am ei phrofiadau hi ar y Cwrs Cymraeg yn Iowa. Mae llun eitha neis ohonon ni o'r ail ddiwrnod. Mae nifer o luniau 'da fi hefyd ar fy ngwefan Flickr--os wyt ti wedi cael dy farcio fel "ffrind," byddi di'n gallu gweld yr holl gasgliad. (Dw i ddim yn hoffi marcio lluniau gyda phobl ynddynt "cyhoeddus" heb caniatad.)

Ta beth, roedd yr wythnos yn llawn dop o brofiadau cofiadwy. Un o fy hoff rannau o'r Cwrs ydy'r cyfle i sgwrsio gyda myfyrwyr eraill--a thiwtoriaid--allan o'r dosbarth, yn ystod gweithgareddau'r noswaith (fel y twmpath dawns neu'r noson gwis) neu yn y dafarn dros peint neu ddau (neu tri...neu pedwar...). Â dweud y gwir, mae rhai o'r Cyrsiau fel "week-long bender" gyda dosbarthiadau drwy'r dydd a digon o gwrw gyda'r nos.

Mae'n ddiddorol gwylio pobl yn gwylio ni yn canu nerth ein pennau yn y Gymraeg. Er na fod hynny'n digwydd bob amser, bob hyn a hyn dyw hi ddim yn anarferol i'n grwp ni ganu caneuon Cymreig traddodiadol fel "Yma o Hyd" neu "Calon Lân" ynghanol rhyw dafarn ddi-feddwl-ddrwg yn Nghanol America.

Dw i'n cofio y tro cyntaf y roeddwn i ar y Cwrs, ym 1999 yn Nhoronto, Canada. Bron bob nos, roedd grwp eitha mawr yn y dafarn ar y campws yn yfed cwrw ac yn canu tipyn bach. Roedd cyfle i fi ymlacio digon i ddefnyddio fy Nghymraeg! Ond hefyd, y tro 'na des i i nabod y tiwtoriad hefyd--Heini Gruffudd oedd fy athro y flwyddyn 'na, a hefyd roedd Mark Stonelake, Steve Morris, ac Emyr Davies yno. Erbyn diwedd yr wythnos, teimlais i fel bod pob un ohonynt, ond yn enwedig Mark a Steve, yn ffrindiau go iawn. Dyna pam mae'r Cwrs yn ddigwyddiad mor arbennig bob blwyddyn--y ffrindiau dw i'n eu gweld dim ond unwaith y flwyddyn neu bob yn ail flwyddyn. Wrth gwrs, petaswn i'n cael y cyfle i'w gweld nhw'n fwy aml, baswn i'n hapus hefyd...efallai bydd taith i Gymru yn y dyfodol os dw i'n gallu ei fforddio hi.

Tuesday, July 22, 2008

Yn ôl o'r Cwrs Cymraeg

Me with the tutors from Wales

Des i'n ôl o'r Cwrs Cymraeg yn Iowa nos Sul (yn hwyr iawn, yn anffodus) ar ôl dysgu cymaint a gwella fy Nghymraeg mewn dosbarth arbennig o dda gyda Geraint Wilson-Price (ar y dde yn y ffoto). Hefyd, cwrddais i â Emma Reese, blogwraig arall oedd yn fy nosbarth i hefyd.

Ces i lawer o hwyl dros yr wythnos, fel arfer. Fel arfer eto, roedd treulio amser gyda ffrindiau, yn enwedig y tiwtoriaid mod i'n ffrindiau gyda nhw fel Mark a Chris, yn brofiad arbennig. Roedd digon o gyfle i fi ymarfer siarad, a ceisias i'n galed siarad Cymraeg cymaint â phosib. Mae un problem mawr yr ydw i wedi darganfod, sef mae hi'n bron amhosib i fi ddweud beth dw i eisiau ei ddweud A siarad gyda acen ddigon da ar yr un pryd. Ydy hwn yn broblem cyffredin gyda dysgwyr tybed?

Beth bynnag, roedd y dosbarth yn ardderchog. Roedd gyda Geraint ddawn am wybod pa bwyntiau basai'n achosi trafferth i ddysgwyr eitha uchel, a roedd llawer o amser i ymarfer sgwrsio yn y dosbarth. Uchafbwynt arall - ces i CDs gan Sibrydion, Big Leaves, a Clwb Cymru oddiwrth ffrind i fi. Gwych!

Ysgrifenna i fwy nes ymlaen...

Tuesday, July 01, 2008

Gweithio, gweithio, gweithio...

Mae popeth yn brysur fel arfer. Dim amser i flogio. A pan dw i'n ymlacio dw i'n bant drwy'r dydd hefyd, mae'n ymddangos--dydd Sul fe aethon ni gyda cwpwl o ffrindiau i rafftio i lawr yr afon Americanaidd yn Sacramento (rhyw awr a hanner i ffwrdd). Dim white water rafting oedd hi, jyst arnofio i lawr yr afon mewn rafft gyda llawer o gwrw. Gwelon ni lawer o adar a cwpwl o dwrgwn hefyd, yn chwarae yn y dwr ar lan yr afon. Yfais i tipyn gormod; roedd y tywydd yn braf ond eitha twym.

Mae un o'r ffrindiau oedd gyda ni, dyn o'r enw Mike, ynghanol tipyn o "argyfwng canol oed" os mae hynny'n gwneud synnwyr. Mae e'n ffansio ffrind arall ni oedd yn y rafft, merch o'r enw Jay sy'n priodi a ffrind ohono fe. Mae Mike yn priodi hefyd, ond mae e a'i wraig yn meddwl o'i hunain fel swingers. Y problem yw, does neb yn ein grwp ni'n cael unrhyw diddordeb mewn gwneud hynny gyda nhw.

Ta beth, tan bellach doedd e ddim yn dangos unrhyw diddordeb mewn fi (diolch byth), ond dydd Sul ar y rafft penderfynodd e fy slapio i ar y pen ol. Do'n i ddim yn hollol cyfforddus gyda hynny...

Wednesday, June 04, 2008

Pen-blwydd Priodas Hapus i Fi!

Ein seithfed pen-blwydd priodas ydy heddiw. Yn ffodus, does dim "seven-year itch" oherwydd ein bod ni gyda'n gilydd bron 12 mlynedd (!!). Mae Rob wedi cynllunio rhyw fath o waithgaredd sy'n syndod am y noson. Gwraig ofnadwy ydw i--cynlluniais i dim byd.

Mae angen mawr arnaf astudio yn galed iawn cyn y Cwrs Cymraeg--dw i ddim wedi bod yn astudio o gwbl ar wahân i ddarllen blog neu ddwy. Wel, dw i wedi bod yn gwylio'r gyfres deledu "Torchwood," sy'n cael digon o bobl Gymreig...y nifer mwyaf o acennau Cymraeg dw i erioed wedi gweld ar sianel deledu Americanaidd.

Friday, May 09, 2008

Pigion y Ddysgwraig Ddiog

Dw i newydd orffen gwrando ar y rhaglen BBC Pigion am y tro cyntaf a mwynheuais i hi yn fawr iawn. Yn arbennig, hoffais yr oedd amrywiaeth o acennau o ledled Cymru. Ymarfer da i fi--dw i ddim wedi cael cyfle i wrando ar Radio Cymru neu unrhywbeth yn ddiweddar, felly mae'n ychydig o her i fi ddeall.

Ond, mae rhaid i fi ddechrau ymarfer fy Nghymraeg, gan mod i ddim mewn dosbarth Sbaeneg ar hyn o bryd. Daw y Cwrs Cymraeg Cymdeithas Madog mewn dwy fis byr. Fel arfer, y tair blynedd diwetha, ro'n i yn y dosbarth uchaf, ond bob blwyddyn dw i'n siwr mod i wedi anghofio popeth a bydd rhaid i fi mynd i lawr i'r lefel nesaf is (next lowest level - ydy hynny'n gywir?). Ond efallai, os dw i'n gwneud yr ymarferion ar-lein ac ati, teimla i'n ddigon cyffyrddus i aros yn lefel saith...

Saturday, April 19, 2008

Prysur Dros Ben

Ydw, dw i yma o hyd, heh heh. Dw i'n siwr mod i wedi dweud yr hyn o'r blaen, ond dw i wedi bod yn anobeithiol o brysur. Am rhyw rheswm, mae rhyw saith prosiect bod angen i fi eu gwneud cyn dydd Mawrth. Sut yn y byd ddigwyddodd hynny?? Pam mae'r 22 o Ebrill yn "D-Day" i fi? Traethodau i'w marcio, rhaglen i'r ddrama nesaf i'w cynllunio, prawf terfynol yn nosbarth Sbaeneg...a'r wythnos 'ma dw i wedi bod yn sâl gyda annwyd, felly do'n i ddim yn gynhyrchiol iawn cyn hyn.

Mae'n flin 'da fi bod yr hyn ddim yn ddiddorol iawn--rhestr o pethau i'w wneud ydy e, 'tefe. Mwy o ddiddordeb yn y dyfodol agos, dw i'n addo.

Friday, March 28, 2008

Cysylltiad Cyflym

Dw i jyst yn rhedeg heibio'r blog gyda cysylltiad o'r cylchlythyr BBC--maen nhw wedi lawnsio safle o'r enw Pigion. Mae Pigion yn postio podlediadau wythnosol gyda uchafbwyntiau Radio Cymru o'r wythnos ddiwetha, wedi'i chyflwyno yn syml ar gyfer ddysgwyr, yn arbennig.

Dw i'n edrych ymlaen at gwrando â nhw--pan fydd amser rhydd 'da fi. Ar hyn o bryd dw i'n dal i ddysgu Sbaeneg--a dw i ddim yn gwneud hynny yn dda iawn chwaith!

Monday, March 10, 2008

Ochenaid...

Does dim byd yn ddiddorol yn digwydd fan' ma, yn anffodus. Dw i'n cwympo'n ôl gyda'r gwaith cartref Sbaeneg--er bod dim byd yn ddiddorol yn digwydd, mae llawer yn digwydd. Pethau bychain, blin, fel gwneud ein trethi (dyn ni'n cael arian yn ôl o'r llwyodraeth ffederal--hwre!--ond mae dyled 9 doler arnon ni i'r dalaith--bww!). Mae'r gwaith yn poeni Rob ar hyn o bryd. Â dweud y gwir, mae fy ngwaith i yn boenus hefyd: derbynais i "lythyr gwrthodiad" oddiwrth asient arall heddiw. Felly mae'n flin 'da fi; dydy hynny ddim yn bost siriol...ond mae angen ymarfer arnaf cyn y cwrs yn yr haf, rhag ofn i fi fynd i lefel is.

Sunday, February 17, 2008

Dyfal Donc a Dyrr y Garreg

Dw i wedi dechrau unwaith eto gyda'r sgyrsiau dros y ffôn gyda fy ffrind, Brenda, sy'n dysgwraig hefyd a sy'n dod o Gastell-Nedd yn wreiddiol. Bron yn wythnosol, dyn ni'n dewis pwnc o flaen llaw, a mae un ohonon ni'n gofyn cwestiynau a'r llall yn ymateb. Mae'r pynciau yn eitha cyffredinol; er enghraifft, y pwnc ddydd Sadwrn diwetha oedd "ein taith ni nesaf." (Bydd hi'n teithio i Dde California yr wythnos nesaf.)

Ar wahân i hynny, dw i wedi bod yn canolbwyntio ar ein dosbarth Sbaeneg y dyddiau yma, â dweud y gwir. Mae'r dosbarth yn mynd ymlaen; perfformiais i'n dda ar y dau brofion cyntaf. Ond does dim digon o amser i astudio. Am ryw rheswm dyn ni'n arbennig o brysur ar hyn o bryd gyda pethau fel gwaith, wrth gwrs, a hefyd ail-gynllunio fy ngwefan bersonol.

Heddiw aethon ni i gael swper Calan Tsieniaidd gyda teulu Rob, mewn ty^ bwyta neis iawn. Roedd gormod o fwyd: cyw iâr wedi'i pobi, hwyaden Peking, psygod wedi'i stemio, cranc gyda sinsir ac "wniwns gwyrdd", corgymychiaid, llysiau gyda tofu a madarch... Fe fwyton ni tua 3 o'r gloch a dw i ddim eisiau bwyd eto, am 9 o'r gloch. Ond dw i'n yfed potel o gwrw...bob amser mae lle i gwrw!

Wednesday, February 06, 2008

Sbaeneg yn mynd ymlaen...

Dw i'n mwynhau'r dosbarth Sbaeneg. Ond dw i wedi sylwi ar rywbeth. Bob tro dw i ddim yn gwybod gair, dw i'n troi i'r Gymraeg (yn fy mhen, ta beth). Wel, Cymraeg neu'r Ffrangeg.

Erbyn hyn, dyn ni wedi dysgu geirfa ynglyn â'r dosbarth a'r prifysgol, ac hefyd rhifau. Wrth gwrs, dyw'r geirfa brifysgol ddim mor ddefnyddiol i fi ar hyn o bryd, gan mod i ddim yn fyfyrwraig bellach. (Yo estudio administracion de empresas!) Ond efallai bydd hynny yn ddefnyddiol i'r gwr, os caiff e fyfyrwyr sy'n siarad Sbaeneg.

Beth arall...ym, wedi ffeindio "oriel lluniau" perffaith ar gyfer fy ngwefan bersonol. Wel, mae'n gyffrous i fi ta beth. Dw i wedi bod yn chwilio am oriel da, a dyma oriel arbennig o dda a digon hawdd i fi.

Saturday, January 26, 2008

Dw i'n dysgu...Sbaeneg?!

Ie, yn lle astudio Cymraeg fel merch fach dda, dw i'n dysgu Sbaeneg. Dw i'n cymryd dosbarth gyda fy ngwr a chwpwl o ffrindiau. Dw i'n gallu siarad tipyn bach o Sbaeneg yn barod--mae fy llys-dad yn dod o Costa Rica, a mae modryb 'da fi sy'n dod o Mecsico yn wreiddiol. Dw i'n gallu deall yn eitha da, ond dw i ddim yn gallu ateb yn dda iawn, a does dim llawer o eirfa 'da fi o gwbl. Ond mae'n bwysig iawn a defnyddiol iawn gwybod Sbaeneg yn California, felly...

O leiaf, yfory bydda i'n sgwrsio yn Gymraeg gyda ffrind i fi, Brenda--dyn ni'n ail-ddechrau ein sgyrsiau ffôn. Dw i i fod i siarad am fy nhaith i'r Eidal ym mis Tachwedd. Pob lwc i fi!!

Mewn newyddion eraill, nawr mae hi'n bosib cofrestru ar y Cwrs Cymraeg 2008 - Cwrs y Rhosyn Gwyllt yn Iowa. Ydw i wedi sôn yn ddiweddar, mod i mo'r llywydd bellach? Diolch byth! Does dim digon o amser 'da fi. Mae talent 'da fi--llenwi pob bwlch o amser gyda rhyw fath o waith...

Monday, January 14, 2008

Gwella Fy Ngeirfa

Diolch i Nic am ddysgu ymadrodd newydd i fi (newydd i fi yn Gymraeg, ta beth) - neidio'r siarc. Gwych!

Tuesday, January 08, 2008

Dydd Cyntaf yr Ysgol

Er bod rhaid i fi ymarfer fy Ngymraeg eto, heddiw (p'nawn 'ma) bydd Rob a fi'n dechrau dosbarth Sbaeneg yn y coleg lleol. Mae'n ddefnyddiol iawn siarad Sbaeneg yma yn California. Dw i'n gallu ei siarad tipyn bach--mae fy llysdad yn dod o Costa Rica yn wreiddiol--ond chymerais i erioed rhan o ddosbarth ffurfiol.

Bydd sawl ffrindiau yn gwneud y dosbarth hefyd, felly gobeithio bydd e'n dipyn o hywl. Dosbarth "hybrid" ydy e--mae rhan o'r dosbarth yn cymryd lle ar-lein. Dw i ddim yn siwr sut yn union caiff y rhan ar-lein ei drefnu, ond dw i'n edrych ymlaen ato fe.