Monday, November 09, 2009

Ceisio Peidio ag Anghofio'r Gymraeg...

Real Alcazar, SevilleMae hi'n ychydig yn drist dweud mod i ddim wedi bod yn ymarfer llawer o Gymraeg y dyddiau yma, gan ein bod ni yn Sbaen, ond dyw fy Sbaeneg ddim yn gwella yn gyflym iawn chwaith. Gobeithio y byddaf yn gallu cofio Saesneg o leiaf pan dyn ni yn ôl yn yr Unol Daleithiau!

Ta beth, dyma un o fy ffotos o Sevilla--mae mwy o ffotos ar fy safle Flickr a hanesydd diddorol ar fy mlog yn Saesneg a blog fy ngwr i. Dw i'n gobeithio mynd yn ôl i flogio yn y Gymraeg yn gyson cyn bo hir. Dyn ni'n dychwelyd adre ddydd Mercher, felly ar ôl hynny efallai...

Thursday, October 29, 2009

Y Glaw yn Sbaen...

A dweud y gwir, dyw hi ddim wedi bod yn bwrw glaw. Ond mae Sbaen yn wych hyd yn hyn, a cawson ni amser da yn Barcelona. Yfory dyn ni'n gadael ar y tren nos i Seville am nifer o ddyddiau. I weld lluniau, cliciwch yma!

Sunday, October 18, 2009

Salve--ym, Cyfarchion.

Dw i yn yr Eidal! Dim ond pasio hyd i ddweud helo, dyma fi, a ciao am y tro, ond gweler blog fy ngwr am fwy o'r diweddaraf a lluniau o'r Rhufain.

Tuesday, August 11, 2009

Y Diweddaraf

Ie, dyma fi ar ôl mwy na dau fis. Uffern. Wel, gwell hwyr na hwyrach, yntefe? Wrth gwrs. Dw i wedi bod yn eitha prysur gyda'r gwaith a'r ysgrifennu--gorffennais i ail-olygu fy nofel i bobl ifanc, ac anfonais i'r peth i gyd yn ôl i'r golygydd. Mae e wedi derbyn y llawysgrif, a dywedodd e ei fod yn gallu ei darllen yr wythnos nesaf mae'n debyg. Felly, dw i'n aros yn awyddus.

Hefyd, dyn ni wedi bod yn paratoi ar gyfer ein taith fawr ni yn yr hydref. Mae fy ngwr i'n cael sabbatical y flwyddyn yma (hydref 2009 a gwanwyn 2010), a peth da yw sabbatical i athro celf. Rhan o'r cynllun yw mynd i'r Eidal a Sbaen, am fis. Yn gyntaf, byddwn ni yn yr Eidal: Rome (gyda teithiau bach i Naples, Pompeii, a Herculaneum), wedyn Venice (gyda taith fach i Padua). Yr ail hanner o'r daith, byddwn ni yn Sbaen: Barcelona, wedyn Sevilla/Cordova/Granada, ac i orffen, Madrid. Dw i'n ceisio astudio mwy o Sbaeneg cyn hynny. Mae'r podcasts "Notes in Spanish" yn dda iawn (diolch i Zoe), a dw i'n edrych dros fy neunyddiau o'r dosbarth Sbaeneg a cymerais i flwyddyn yn ôl. Hefyd, mae meddalwedd Rosetta Stone 'da fi, a mae nifer o ymarferion defnyddiol ynddi.

Wel, mae hi bron unarddeg o'r gloch a dw i wedi blino ar ôl treulio gormod o amser ar y cyfrifiadur heddiw. Felly, nos da a hwyl am y tro.

Friday, May 29, 2009

Newyddion Da

Dim ond stopio i mewn i ddweud bod pethau yn brysur dros ben--wrth gwrs, yr hen esgus!--ond dw i'n bwriadu dal ati gyda'r blogio yn y Gymraeg. Dw i'n addo! Dw i wedi bod yn: dysgu Sbaeneg, plannu Cwrs Cymraeg yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf, ysgrifennu erthyglau, amcanu logos, a--heddiw--siarad wrth golygydd mewn ty cyhoeddi.

Ie, mae'n wir--mae diddordeb gyda rhywun yn fy nofel i bobl ifanc! Dw i'n llawn cyffro, wrth gwrs, ond mae digon o lafur i ddod. Mae'r golygydd eisiau i fi wneud nifer o newidiadau, ond dw i'n teimlo'n lwcws, achos dyw'r newidiadau ddim yn swnio yn od neu yn rhy anodd.

Ta beth, bydda i yn ôl cyn bo hir.

O.N. Does dim contract eto. Ond, efallai, ar ôl gwneud y newidiadau...

Tuesday, April 07, 2009

Yma o Hyd

Jyst pasio heibio i ddweud, fues i ddim farw! Jyst wedi bod yn brysur dros ben, fel arfer, gyda gwaith, bod yn drust (dw i'n drust bob hyn a hyn), astudio Sbaeneg, ac ati.

Ond dw i yma. Ysgrifenna i fwy yn fuan.

Saturday, March 07, 2009

Audioblogio; Ieithoedd

Wel, heddiw edrychais ar feddalwedd Windows Movie Maker, sydd ar fy ngliniadur newydd. Mae webcam a mic ar y gliniadur hefyd, a gwnes i arbrawf gyda phopeth. Dw i wedi bod yn meddwl am wneud postiau fideo fel a wnaeth Chris Cope yn y gorffennol. Basai'n ffordd dda, dw i'n credu, i fi ymarfer siarad heb yn rili siarad gyda phobl. Anghymdeithasol ydw i, wrth gwrs. :) Ond, ar ôl trio pethau, dw i'n sylweddoli pa mor anodd yw hi siarad o flaen y camera. Dw i ddim yn siwr ble i edrych--ar y webcam, wrth gwrs, ond mae'n fwy naturiol edrych ar fy hun ar y sgrin, achos mae'n naturiol edrych ar wynebau sy o'ch blaen chi pan dych chi'n siarad, on'd ydy? Hefyd dw i'n obsessed gyda'r posibilrwydd mod i'n gwneud golygon rhyfedd, neu swnio'n squeaky, ac yn y blaen. Felly caiff yr hyn ychydig o ymarfer ei hun...

Bydd yn bwysig i fi ymarfer fy Nghymraeg, beth bynnag, achos bydd rhaid i fi gwella fy Sbaeneg cyn yr hydref. Mae Rob wedi cael sabbatical dros y flwyddyn ysgol 2009-2010, a dyn ni'n bwriadu teithio am fis neu mwy yn yr Eidal a De Sbaen. Wrth gwrs bydd rhaid i fi adolygu y swm bach o Eidaleg a ddysgais i yn 2007, hefyd. Mae 'da fi feddalwedd Rosetta Stone yn rhad ac am ddim (peidiwch gofyn sut!! cyfrinach yw hi) a byddaf yn chwarae gyda hynny yn y misoedd dyfodol. A dw i'n credu bod gwersi Cymraeg ynddi hi hefyd, ond dw i ddim yn siwr os basen nhw'n rhy hawdd erbyn hyn...

NB (Nodyn Bach): Dych chi'n gallu cofrestru am y Cwrs Cymraeg bellach--a dych chi'n gallu talu eich deposit ar-lein!

Tuesday, February 10, 2009

25 Peth Amdana I

Dw i wedi penderfynu ysgrifennu'r meme hwn yn Gymraeg, achos dw i angen yr ymarfer. Efallai bydd hi'n cymryd dyddiau i'w gorffen, ond dw i'n benderfynol beth bynnag. Felly, dyma 25 peth amdana i--a dw i ddim jyst yn cyfieithu o fy rhestr yn Saesneg ar Facebook, dw i'n addo.

 1. Cymerais i fy nghwrs Cymraeg cyntaf pan o'n i'n fyfyrwraig yn UC Berkeley yn 1996.
 2. Dw i wedi teithio i Gymru 4 gwaith: yn 1983 (pan o'n i'n blentyn), 1990, 1996, a 2000. Mae hi'n hen bryd i fi fynd eto! (Yn 2010 yn bendant byddwn ni'n mynd.)
 3. Dw i'n hoff iawn o deithio a dw i wedi ymweld â Tseina, Siapan, Ffrainc, yr Eidal, Yr Alban (wel, dim ond Caeredin), Cymru, Lloegr, yr Almaen, Luxembourg, Canada, Mexico, a nifer o daleithiau yn yr UDA.
 4. Hoffwn i ymweld â Awstralia achos mae 'da fi hanner-chwaer sy'n byw yn Brisbane. Dyn ni erioed wedi cwrdd â'n gilydd, ond dyn ni wedi bod yn e-bostio ers cwpwl o flynyddoedd yn ôl.
 5. Ces i 'ngeni ger Los Angeles, California.
 6. Ces i fy magu yn Riverside, hefyd yn Ne California, ond dw i wedi bod yn byw yng Ngogledd California am tua 16 blynedd.
 7. Digon am y ffeithiau bob-dydd diflas. Ym...mae print gen i yn yr Amgueddfa Celfyddydau Metropolitan yn Efrog Newydd--rhan o set o brintiau gan nifer o artistiaid. Yn wir, dw i'n credu ei fod e'n rhywle yn y seler, yn y Casgliad Papur.
 8. Mae hi'n anodd i fi gofio geirfa yn Gymraeg...ond hefyd, weithiau mae hi'n anodd i fi gofio geirfa yn Saesneg, a dw i'n siwr fy mod i'n colli brain cells, neu mae tiwmor 'da fi neu rhywbeth.
 9. Fues i eriod yn sgio.
 10. Dw i'n gallu gweu, ond dw i'n araf iawn, does dim llawer o amser rhydd i'w wneud, a dw i ddim wedi gorffen unrhywbeth eto.
 11. Mae rafft awyr 'da ni, a dyn ni'n lico mynd lawr yr afon ychydig o weithiau bob haf, yn ymlacio a yfed cwrw. Mae afonydd eitha tawel yn yr ardal, yn berffaith i gael taith fach neis. (Croeso i ddod gyda ni! Jyst plis peidiwch â fy slapio ar yn pen ôl heb caniatad...)
 12. Y llyfr olaf y gorffennais i oedd Writing Down the Bones gan Natalie Goldberg--llyfr wych am ysgrifennu.
 13. Fues i eriod yn Pakistan, er mod i'n cael nifer o perthnasau yno. Mae tipyn bach o ofn arna i am deithio yno.
 14. Dw i'n casau'r lliw pinc, a lliwiau pastel yn gyffredinol.
 15. Pan o'n i'n ifanc, ro'n i eisiau cael neidr fel anifail anwes, ond dw i erioed wedi cael un, er mod i'n dal i'w hoffi nhw. Dw i'n meddwl eu bod nhw'n ciwt. Yn wir. (Ystlumod hefyd, ond dyn nhw ddim yn anifeiliaid anwes da...)
 16. Roedd ci bach Pomeranian 'da fi pan o'n i'n ifanc, ac ar hyn o bryd mae dwy gath 'da fi. Dw i'n "berson cathod," ond dw i ddim yn "wraig gathod gwallgof."
 17. Dw i wedi mynd i ddwsinau o gyngherddau roc--i fod yn onest dw i ddim yn siwr faint yn union. Y cyngerdd olaf a welais i oedd Chris Cornell. Cake bydd y cyngerdd nesaf.
 18. Hoffwn i ddysgu mwy am fandiau Cymraeg/Cymreig, ond mae hi'n anodd gwybod sut i ddechrau ffeindio bandiau dw i debyg i'w lico nhw.
 19. Dw i'n hoffi coginio yn fawr iawn--dw i'n gallu ymlacio, yfed gwydraid (neu dau, neu tri) o win, ac ar y diwedd, mae pryd o fwyd blasus i'w fwynhau.
 20. Dw i ddim yn hoffu dysgu fel athro. Dw i ddim yn gallu dysgu fel athro--ar ôl jyst ychydig bach o ddarlith yn nosbarth fy ngwr, dw i wedi ymladd. Dw i mor nerfus o flaen y dosbarth, dw i'n chwysu a chrynu. Mae'n od, ond dw i ddim mor nerfus pan dw i'n rhoi araith neu rhywbeth.
 21. Dw i wedi bod yn canu'r piano ers 4 oed, ond dw i ddim wedi bod yn ymarfer yn gyson ers wedi bod yn y prifysgol, felly dw i ddim yn dda iawn ar hyn o bryd. Ond, dysgais i "Hey Jude" yn ddiweddar.
 22. Hoffwn i ddysgu chwarae'r drymiau rhywbryd. Dw i wedi chwarae drymiau tipyn bach iawn iawn jyst ar ôl y prifysgol, pan gawson ni roommate gyda set o drymiau, ond dw i ddim yn gallu eu chwarae nhw yn wir.
 23. Os dw i'n yfed ychydig gormod o goffi, dw i'n mynd yn nerfus, a mae fy nghalon i'n rasio. Os dw i'n yfed ychydig gormod o alcohol, dw i'n mynd yn ddigalon, a dw i'n crio.
 24. Mae talent mawr 'da fi mewn anwybyddu llanastr yn y tŷ, ar yr amod nid bod pethau yn rili frwnt.
 25. Dw i'n hoffi gohirio. (Fel dych chi'n gallu gweld...)

Tuesday, February 03, 2009

Mis Chwefror Hapus

Ydy mis Chwefror yn hapus eto? Ddim yn siwr. Ar hyn o bryd, dw i'n ofni mod i wedi gwneud llanastr o'r ysgythriad dw i'n creu ar gyfer prosiect grwp printio. Mae 10 ohonom yn creu rhyw fath o brint--ysgythriad, print pren, ffoto, a.y.y.b.--a wedyn anfonwn ni ddau brint i bob un o'r eraill. Nesaf, byddwn ni'n newid y printiau 'ma i gyd yn ôl tri "rheolau" wedi'i dewis o rhestr a wnaethon ni yn barod: rheolau fel "ychwanegu elfen gwnio" neu rhywbeth. Ar y diwedd, bydd 10 print gwreiddiol a bydd bob un yn cael 9 amrywiadau: 100 o brintiau.

Ta beth, gwnes i nifer o gamgymeriadau yn y broses yn barod a dw i ddim yn siwr os bydd y plât copr yn ysgythru yn iawn. Mae hi'n amser eitha hir ers i fi wneud ysgythriad. Dw i wedi gwneud printiau pren yn y cyfamser, ac wrth gwrs dw i wedi bod yn ysgrifennu. Hoffwn i ddweud mod i wedi bod yn astudio Cymraeg, ond...nag ydw. Ond mae Bwrdd Cymdeithas Madog yn brysur iawn plannu'r cwrs eleni yn Edmonton, Alberta, a'r cwrs yn 2010 yng Nghaerdydd!

Sunday, January 11, 2009

Blwyddyn Newydd...Meh.

Blwyddyn newydd dda, bawb. Dw i'n dal i fod yn brysur uffernol, gyda'r gwaith a nifer o brosiectau eraill. Manylion yn dod yn hwyrach. Ond dw i'n obeithiol iawn am yr Arlywydd newydd; dyma rywbeth i'w edrych ymlaen ati yn y misoedd o'n blaen ni.