Saturday, December 30, 2006

Geiriau Diddorol

Ro'n i'n chwilio am enwau i fathau o gathod yn Gymraeg (llew, teigr, a.y.y.b.) ar ôl i'r gwr fy ngofyn (mae e'n meddwl am enw i gymeriad RPG) a des i o hyd i gwpwl o enwau anifeiliad diddorol 'mod i'n hoffi:

  • cath fôr. Dyma'r gair am "ray" (fel stingray, dw i'n credu). Yn Saesneg mae buwch fôr, ond dim cath fôr.
  • neidr filtroed a neidr gantroed. Gyda llaw, mae nifer o nadredd gantroed yn ein gardd gefn ni, yn ogystal â llawer o bryfed eraill, oherwydd y twll mawr yn y pridd lle byddwn ni'n adeiladu stafelloedd ychwanegol.

Dw i ddim yn gallu aros nes i'r ychwanegiad yn cael ei adeiladu. Dyn ni o hyd yn aros nes i'r Swyddfa Hawlen yn rhoi caniatad i ni ac yn cymeradwyo ein cynlluniau. O hyd!! Fe dechreuon ni'r broses yn yr haf. Ych-a-fi. Biwrocratiaeth!

Saturday, December 23, 2006

Cyfarchion y Tymor

Ahhhh...bron wedi gorffen gyda pharatoi dros y gwyliau. Dim ond nifer fach o anrhegion i'w lapio, crasiad o torth sinsir i'w bobi, a cwpwl o pasteiod cwstard i'w gwneud (gyda help oddiwrth fy mam). Dw i'n hoffi'r arogl pethau melys yn pobi.

Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda!

Monday, December 18, 2006

Wednesday, December 06, 2006

Wedi Gorffen!!

Dw i wedi gorffen fy 50,000 o eiriau am National Novel Writing Month - Hwre!!! Hefyd ro'n i ar raglen radio lleol yn siarad tipyn bach am fy mhrofiadau gyda'r prosiect. Dych chi'n gallu darllen mwy am hynny ar fy mlog Saesneg, lle mae cysylltiad hefyd i podcast y rhaglen. Cyffrous!

Nawr mae hi'n hen bryd i fi dal y gwaith ty i gyd, heb sô am fy ngwaith arall neu'r siopa Nadolig. Mae'n gas 'da fi siopa. Bydda i'n ceisio rhoi pethau o waith llaw i rhai o bobl ar fy rhestr--nwyddau pob, er enghraifft, neu llyfrau o waith llaw. Ond, sawlgwaith dych chi'n gallu rhoi llyfr o waith llaw i rhywun? Pa mor aml, yn enwedig pan dyn nhw ddim yn eu defnyddio nhw? Felly, dw i ddim yn siwr. Petaswn i'n gallu gwau yn well, efallai basai hynny'n syniad da. Ond dw i'n gwau yn araf fel malwen a does dim digon o amser erbyn hyn.

Ie, llawer o bobi. Dyna'r peth.

Thursday, November 09, 2006

Tipyn o Hwyl

Os dych chi'n mynd i fy mlog Saesneg, byddwch chi'n gallu gweld siart bach yn dweud faint o eiriau mod i'n gorffen erbyn hyn ar gyfer National Novel Writing Month. Dw i'n gwneud yn weddol, ond dim cystal â hoffwn i wneud.

Wednesday, November 01, 2006

Yn Y Cawl

Dw i'n brysur iawn. Am rhyw rheswm, penderfynais i gymryd rhan yn National Novel Writing Month unwaith eto eleni. Llynedd, fe gymerais i ran ond penderfynais i wneud y peth yn hwyr iawn--rhyw wythnos neu fwy i mewn i'r mis. Felly, wrth gwrs orffenais i ddim. Eleni, dw i ar ben pethau o flaen llaw! Mae syniad diddorol 'da fi, hefyd, i nofel newydd ar gyfer bobl ifanc.

Ond, wrth gwrs...mae llawer o bethau arall ar fy rhestr "to-do." Felly cawn ni weld.

Wednesday, October 04, 2006

Yn Mynd i Ffwrdd

Wel dyma bost misol arall. Yn amlwg dw i ddim yn dda iawn gyda'r blogio yn y Gymraeg. Dw i'n credu taw gormod o flogio yw'r problem. Er enghraifft, ysgrifennais i ddau adolygiad llyfrau i bobl ifanc ar gyfer ein blog adolygiadau. Ysgrifennwyd un ohonyn nhw am lyfr y derbynais i gan y cyhoeddwr Penguin Putnam--tua dau wythnos yn ôl, fe ges i e-bost oddiwrth golygydd gyda diddordeb yn ein blog ni, yn gofyn os basen ni'n fodlon adolygu llyfr newydd. Wrth gwrs fe ddywedais i "Basen."

A nawr dw i'n cael cysylltiad bach gyda cyhoeddwr mawr. Efallai yn y dyfodol, pan dw i wedi gorffen ail-olygu fy nofel...

Wednesday, September 20, 2006

Wedi Blino

Dw i ddim wedi blogio yma ers oesodd, dw i'n meddwl. "Trwm yw'r pen sy'n gwisgo'r goron," efallai? A dweud y gwir, dw i wedi bod yn brysur iawn gyda phopeth--yn gyntaf, dw i'n lywydd CM eleni eto. Llawer o e-bostiau a bod yn drefnus iawn gyda phapurau a thasgiau bychain ac ati. Ac os dw i'n drefnus mewn un rhan o fy mywyd, mae'n amlwg mod i ddim yn gallu bod yn drefnus mewn unrhyw rhan arall. Felly mae fy swyddfa-tŷ yn llanastr anobeithiol.

Hefyd, wrth gwrs, dw i'n gweithio ar ail-olygu fy nofel i bobl ifanc. Mewn gwirionedd dw i'n ail-ysgrifennu pethau yn llwyr--rhannau o'r nofel, ta beth. (Dw i wedi ysgrifennu am y broses ar fy mlog arall.) Ar hyn o bryd dw i wedi gwneud llawer o sylwadau ar fy ngwaith fy hun a dw i'n barod i ysgrifennu. Efallai.

A dw i wedi bod yn brysur gyda swydd newydd, fel cynllunydd graffig i theatr bach sy'n cael ei rhedeg gan ffrindiau. Bydda i'n gwneud posteri a rhaglenni am y perfformiadau. (Dyma fy mhoster cyntaf iddyn nhw.) Gwnes i hynny mewn brys anghredadwy dros y penwythnos achos roedd fy ffrindiau yn hwyr yn paratoi i'r tymor newydd. Felly dydy hi ddim yn rhy gymhleth.

Ta beth, dyna beth dw i wedi bod yn gwneud am fisoedd.

Heddiw ydy pen-blwydd fy ngwr--mae e'n 31 oed. Prynais i DVD Peter Gabriel amdano fe fel anrheg. Yn anffodus mae e'n dysgu drwy'r dydd heddiw, tan y noson, felly mae rhaid i ni ohirio'r swper ffansi. (Yr anrheg gwir--bwyd.)

Sunday, August 27, 2006

Siomedig

Dim postio ers lawer dydd. Dw i'n ceisio canolbwyntio ar fy ngwaith ysgrifenedig, sef fy nofel i bobl ifanc. Dw i'n ail-olygu'r peth cyn i fi ei anfon hi ma's unwaith eto. A dweud y gwir, dw i'n ail-ysgrifennu llawer o benodau. Mae hi'n waith caled iawn. Do'n i ddim yn hapus gydag un o'r prifgymeriadau--roedd hi tipyn bach yn ddiflas ac yn afrealistig. Felly mae rhaid i fi ei gwneud hi'n fwy "sassy" neu rhywbeth. Hefyd, roedd ei pherthynas gyda'i mam-gu braidd yn deimladwy. Do'n i ddim yn gallu sylwi ar bethau fel hynny yn gynt yn y broses golygu.

Newyddion drwg am y casgliad storiau fer y ges i stori ynddo fe--fe adawodd golygydd y prosiect ei swydd. Felly pasiwyd y prosiect i olygydd arall yn y cwmni cyhoeddi, sy'n dros ben llestri erbyn hyn. Does dim syniad 'da fi pryd caiff y llyfr ei gyhoeddi nawr. Argh!!

Monday, August 14, 2006

Lluniau Newydd

Dych chi'n gallu gweld lluniau o'n taith ddiweddar ni i Barc Cenedlaethol Yosemite ar fy ngwefan Flickr. Fe daeth Rob a fi â'n nghyfnitheroedd i yr wythnos ddiwetha, gan eu bod nhw ddim yno o'r blaen, a gan ein bod hi'n byw yn eitha agos (rhyw ddwy a hanner awr o yrru).

Fe arhoson ni yn Groveland yn ystod y nos, tref sy'n hanner awr i ffwrdd o'r parc. Roedd hi'n daith wych, gyda llawer o heicio a golygfeydd hyfryd o rhaeadrau ac yn y blaen. Hefyd fe welon ni ddau arth! Fe welon ni un pan o'n ni'n gyrru ma's o'r parc y noson gyntaf--roedd e'n cerdded yn y stryd (ac wedyn yn rhedeg i ffwrdd, felly cawson ni olygfa dda ei ben ôl a dim llawer arall). Wedyn, y bore nesaf, roedd arth mewn dôl ar lan y stryd sy'n arwain i mewn i'r parc. Felly roedd ychydig o dagfa draffig ar y ffordd. Ond fe ges i lun o hwnna.

Sunday, July 30, 2006

Cwrs yn y Papur

Dw i'n dweud wrthoch chi, mae hi'n reit neis tu ma's. Tipyn bach o glaw, ond dim ond tipyn bach, a dim gwres uffernol. Ahhhh. Newidiad croeso.

Dw i wedi bod yn ymlacio ar ôl i'r Cwrs Cymraeg orffen. Os dych chi eisiau cipolwg ar y cwrs, darllenwch yr erthygl hon o'r papur newyddion Stockton. Dydy'r erthygl ddim yn grêt, ond mae hi'n rhoi blas ar y wythnos, ta beth.

Monday, July 24, 2006

Drosodd!!

Mae'r Cwrs wedi gorffen!! Haleliwia! Mae amser rhydd 'da fi drachefn. Ac heddiw mae hi'n 112F allan, felly dw i ddim yn teimlo fel gwneud dim byd o gwbl. Dydy ein AC ddim yn gweithio yn dda iawn mewn tywydd fel hyn felly mae'n 87F yn y ty. Ych-a-fi.

Friday, July 07, 2006

Dw i'n Ol!

O'r diwedd dw i wedi cael cyfle i ymarfer a dysgu ar gyfer y Cwrs Cymraeg sy'n dod yn fuan. Dw i wedi rhoi sawl gwersi BBC Catchphrase ar fy iPod Shuffle a dw i wedi bod yn gwrando arnyn nhw wrth i fi ddefnyddio'r beic ymarfer. Adolygiad yw'r rhan fwyaf ohonynt, ond mae arnaf i angen adolygu.

Hefyd, dw i wedi dechrau darllen llyfr yn Gymraeg sy wedi bod gyda fi ers lawer dydd (ers yr Eisteddfod yn Llanelli yn 2000 â dweud y gwir) - Dim Ond Ti All Achub y Ddynoliaeth gan Terry Pratchett. Roedd ofn arna i am ddarllen y peth, achos fy mod i'n pryderu a oedd e'n rhy anodd i fi. Ond dydy e ddim. Wrth gwrs mae rhaid i fi ddefnyddio geiriadur o bryd i'w gilydd--iawn, sawl gwaith y dudalen--ond mae'n haws na'r Harri Potter yn Gymraeg. Llai o eiriau anghyffredinol.

Felly efallai bydda i'n barod i'r Cwrs. Newyddion arall: mae 'ngwallt i'n fyr a choch tywyll - gwelir y cartwn ar y dde. Hoffwn i fynd i rafftio cyn i'r haf wedi gorffen--mae rafft bach 'da ni. Ond does dim mynyddoedd fel 'na lle dyn ni'n rafftio.

Sunday, June 25, 2006

O'r Diwedd

Wel dyma fi, o'r diwedd, yn blogio yn Gymraeg unwaith eto. Mae pethau wedi bod mor brysur yma, dw i ddim yn gallu ei esbonio. Ar hyn o bryd dw i'n ymweld â fy mam a llysdad yn Ne California, lle mae hi'n uffernol o boeth. Wrth gwrs, mae hi'n uffernol o boeth ar hyn o bryd ym Modesto, hefyd, ond heb cymaint o smog.

Bydd fy mam yn dod i'r Cwrs Cymraeg eleni gyda fi. Mae hi mor dalentog gyda'r ieithoedd. Fe rhoiais i Teach Yourself Welsh gyda tapiau iddi hi, rhag ofn iddi hi eisiau edrych drostyn nhw cyn y cwrs er mwyn ddim bod yn lefel 1. Ac wrth gwrs mae hi wedi gwneud cardiau flash, a prynu CDiau arall i ymarfer, a nawr mae hi'n gallu siarad yn eitha da ar ôl cwpwl o fisoedd. Wrth gwrs. Ddylwn i ddim bod yn synnu. Mae'r ieithoedd yn eitha hawdd iddi hi, mae'n ymddangos. Dw i'n meddwl ei bod hi'n mynd i fyny i lefel 3 neu 4 (mae 7 lefel), yn wir.

A fi...os dw i ddim yn ofalus, bydda i'n mynd i lawr i lefel 5+. Dw i wedi bod yn astudio tipyn bach yn ddiweddar, yn gyffredinol pan dw i ar y beic ymarfer (??): "Adeiladwyd....y....castell....gan....(ffîw)...Edward I...."

Saturday, June 03, 2006

Lluniau o'r Dwyrain Pell

Os dych chi'n clicio yma, fe allwch chi weld casgliad eitha mawr o luniau o Tseina. Cafodd y rhan fwyaf ohonyn nhw eu tynnu gan fy ngwr, achos fy mod i'n ffilmio pethau gyda camera fideo. Dw i ddim wedi gweld y ffilm eto, ond mae ofn arna i fod y peth yn jiggly.

Dw i'n pryderu tipyn bach oherwydd y cwrs sy'n dod cyn bo hir, ym mis Gorffennaf. Fe ddylwn i astudio bob dydd, ond mae cymaint o bethau i'w wneud gyda trefnu'r cwrs, gweithio, ysgrifennu...dw i'n gallu dim ond gwneud pethau fesul un a gobeithio bydd digon o amser i bopeth.

Sunday, May 21, 2006

Yn Ol Unwaith Eto

Dyn ni wedi dod yn ôl o Tseina, ac roedd hi'n daith arbennig o dda. Dim cyfle i ymweld a'r Lama Temple, yn anffodus--dywedodd llawer o bobl wrthon ni fod y Lama Temple yn un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Beijing. Ond roedden ni ar daith dan arweiniad, felly roedd eisoes gormod o bethau ar yr amserlen. Dw i'n meddwl taw Guilin oedd fy hoff ran o'r daith--yn mynd i lawr yr afon mewn cwch mordaith a gweld y tirlun hyfryd iawn gyda mynyddoedd o garreg, coed bamboo, a niwl, fel y lluniau Tseiniaidd o'r hen oesoedd. Anhygoel.

Sunday, May 07, 2006

Ar y Gwyliau

Byddwn ni'n gadael ddydd Mawrth i'n taith ni i Tseina. Mae rhaid i fi bacio rhyw pethau eto, ac wedyn mynd i'r gwaith yfory. Dim ond dydd a hanner i ffwrdd! Dyn ni'n llawn cyffro, wrth gwrs. Dw i ddim yn siwr os galla i flogio yno, ond ceisiaf i.

Wednesday, April 26, 2006

Methu Astudio

Dw i'n anobeithiol. Does dim eriod digon o amser i astudio Cymraeg y dyddiau yma, heb son am amser i flogio. Dw i newydd bostio rhywbeth ar fy mlog Saesneg yn cwyno am y gwaith. Dw i wedi bod yn gweithio rhan amser ar prosiectau gyda'r Swyddfa Addysg. Hefyd, wythnos terfynol dosbarthiadau oedd yr wythnos 'ma, i fy ngwr. Felly roedd e'n marcio prosiectau celf drwy'r penwythnos, a ro'n i'n marcio paragraffau i'w ddosbarthiadau Art Appreciation ar-lein. (Marcwr unofficial ydw i, i Rob, ym maes paragraffau.) Dyn ni newydd orffen, ddoe.

Gyda'r mis prysur, doedd dim amser i baratoi am ein taith ni i Tseina mis nesaf. Mae rhaid i fi siopa am esgidiau newydd ar gyfer gerdded!

Friday, April 14, 2006

Yn Fy Mreuddwydion

Mae'n ymddangos y ddylwn i fod ym Mharis:

You Belong in Paris
You enjoy all that life has to offer, and you can appreciate the fine tastes and sites of Paris.
You're the perfect person to wander the streets of Paris aimlessly, enjoying architecture and a crepe.

Diolch i Rhys.

Friday, April 07, 2006

Cymro Saesneg?

"Welsh" yw ei enw, mae e'n hoff iawn o gwrw a rygbi, ond mae'r erthygl 'ma yn dweud ei fod e'n Sais. Wel, wedi cael ei eni yn Loegr, ta beth. Hefyd mae e yma yn yr UDA nawr, felly mae e'n Americanwr yn fy marn i! :) Gobeithio y bydda i'n cofio gwylio'r rhaglen heno. Dw i ddim yn ei gwylio fel arfer (dim ond tra dw i'n tacluso'r ty, er enghraifft).

Monday, March 20, 2006

Ymlacio

Roedd ein taith ni i Seattle yn bendigedig. Fe aethon ni yno y penwythnos diwetha i ymweld a ffrindiau. Beth wnaethon ni? Wel, gan amlaf, yfed cwrw, canu karaoke, bwyta, a chwarae yn y parc (dim ar yr un pryd, wrth gwrs). Noson Wener, fe aethon ni i dy bwyta pizza, ac wedyn fe sleifion ni alcohol i mewn i lle karaoke er mwyn gael parti bach yn ein stafell yno. Roedd chwech ohonon ni, a canon ni i gyd cwpwl o ganeuon yr un.

Ddydd Sadwrn, fe hwylion ni ar y fferi i Ynys Bainbridge i gyfarfod â ffrind arall yn nhref fach bert arfordirol o'r enw Port Townsend. Fe gawson ni ginio mewn tafarn; fe gerddon ni o gwmpas siopau a strydydd y dref, ac wedyn fe aethon ni i Fort Warden State Park i daflu pêl o gwmpas a mwynhau'r ffaith bod dim glaw.

Yn y noson, fe aethon ni i dafarn arall o'r enw McMurphy's, lle roedd karaoke yn rhad ac am ddim. Ond roedd hynny'n antur hefyd. Bore Sadwrn, fe aeth Rob a fi yn rhedeg yn Seward Park gyda Chloe, yn mwynhau'r tywydd braf (ond oer), ac wedyn fe gawson ni brunch gwych a tro ym mharc arall. Roedd hi'n daith yn hollol hyfryd.

Thursday, March 09, 2006

Teithio

Y penwythnos 'ma byddwn ni'n mynd i Seattle i ymweld â ffrindiau o'r dyddiau prifysgol. Dyn ni'n gadael yfory (dydd Gwener). Mae'r hediad yn llai na dwy awr, a byddwn ni'n cyrraedd yn hwyr yn y prynhawn. Felly, swper yn gyntaf, efallai. Ddydd Sadwrn dw i'n credu yr awn ni i gyd i deithio o gwmpas un o'r ynysoedd yno yn Puget Sound. Y noson hynny, fe awn ni i ganu karaoke yn rhywle. Prynhawn Sul byddwn ni'n dod yn ôl. Dyn ni'n edrych ymlaen at y daith!

Thursday, March 02, 2006

Byth Eto

 dweud y gwir, er mod i'n hoff iawn o'r Cwrs Cymraeg a dw i'n dysgu llawer yn trefnu pethau eleni, dw i'n gobeithio fydd dim rhaid i fi wneud rhywbeth fel hyn eto. Mae'n teimlo'n hollol amhosib cadw fy llygaid ar bopeth--y trefnyddion arall, yr amserlen, neilltuadau'r stafelloedd, a phob newid bach sy'n dod ymlaen ar y ffordd i fis Gorffennaf. I fod yn onest, yn y dyfodol dw i'n gobeithio cael cynlleied o gyfrifoldeb ag sy'n bosib!

A llywydd! Doedd dim bwriad 'da fi fod yn llywydd eleni, chwaith, ond beth i wneud amdani? Dim ond gweithio'n galed.

Esgusodwch fi. Dw i mewn tymer heddiw. Mae gormod i'w wneud, a dw i'n grac achos bydd rhaid i ni dalu trethi eleni yn lle cael ad-daliad, a dw i'n grac hefyd achos ceisias i gael ffurflen 505 (Estimated Tax) o'r swyddfa IRS heddiw ond doedd dim un gyda nhw ac roedd ciw ofnadwy. A dw i'n dal i fod yn eitha blinedig ar ôl wedi bod yn sâl gyda annwyd yr wythnos ddiwetha.

Nawr te, 'nol i weithio ar ein blog llenyddiaeth i bobl ifanc--gwnewch yn sicr edrych ar y categoriau, ein bod ni wedi rhoi ar y chwith, diolch i Furl.net. Dw i'n falch iawn. Dyn ni ddim wedi gorffen rhoi categoriau i bob post, eto, ond mae'n wych ta beth.

Wednesday, February 22, 2006

Ty Bach

Dw i'n aros am y plymer sy'n gwneud rhyw cyweiriadau i'n stafell 'molchi ni. Yn ffodus, y stafell 'molchi gwestai ydy'r un sydd angen y pibelli newydd. Mae popeth yn iawn gydag ein ty bach yn y stafell wely, diolch byth.

Mae llawer o bethau wedi bod yn cael eu trwsio yn ein ty ni y dyddiau yma. Mae 'da ni llawr newydd yn y gegin, gyda linoliwm neis iawn. (Bydd ffotos ar fy mlog arall yn Saesneg cyn bo hir.)

Tasg enfawr ydy bod yn llywydd grwp Cymraeg. A hefyd, yn trefnu cynhadledd.

A heddiw, dw i ddim yn teimlo'n dda iawn. Yr wythnos ddiwetha, roedd Rob yn sal tipyn bach. Gobeithio dw i ddim wedi dal y peth. Ro'n i'n tisian drwy'r bore. Mae'r tywydd wedi bod yn eitha ffres--yn y 40au a'r 50au--ond dw i'n teimlo'n oer er bod y twymydd yn dweud bod hi'n 70 yn y ty. Hefyd, dw i ddim yn gallu cofio geirfa Gymraeg o gwbl. Druan a fi.

Monday, February 13, 2006

Ychwanegu Eich Geirfa

Mae Scrabble yn Gymraeg ar gael unwaith eto oddiwrth gwales, wedi iddo werthu'n llwyr dros y Nadolig (yn ôl yr e-lythyr Cyngor Llyfrau Cymru).

Saturday, February 11, 2006

Gol!

Neithiwr fe aethon ni, gyda ein ffrind Carlos, i weld gêm pêl-droed "cyfeillgar" yn San Francisco rhwng yr UDA a Siapan. Roedd y gêm, yn SBC Park (lle mae'r Giants yn chwarae) yn wych. Roedd llawer o gefnogwyr Siapanaidd yno, yn gweiddi ac yn y blaen, ac wrth gwrs ffans ffôl Americanaidd gyda baneri a pobl a peintiodd eu bolau neu'r wynebau.

Fe ennillodd yr UDA 3 - 2, a roedd y gêm yn llawer mwy cyffrous na'r un yn erbyn Norwy cwpwl o wythnosau'n ôl. Mae'r tîm Siapanaidd yn gyflym iawn ac yn heini. Ond, yn edrych ymlaen at Cwpan y Byd, dw i'n credu bod siawns da iawn gydag ein tîm ni, i gyrraedd o leiaf yr un lle roedden ni wedi cael yn 2002.

Fe wisgon ni ddillad gyda'r Earthquakes arni, i ddathlu/galaru am ein tîm wedi marw. Druan â ni. Roedd Anschutz Entertainment Group--gelyn pob cefnogwr San Jose bellach--wedi symud y tîm i Houston, Texas. Mae'r stori yn hir, ac yn drust.

Sunday, February 05, 2006

Iechyd Da!

Do'n i ddim yn gwybod bod 'na Sefydliad Cwrw, ond dyna eu wefan masnachol nhw. Dw i newydd weld hysbyseb ar y teledu (yn ystod y Super Bowl, hefyd) gyda sawl pobl wahanol yn dweud "cheers" yn eu mamieithoedd. A, dyna syndod, roedd tîm rygbi Cymreig neu rhywbeth fel 'na yn gweiddi "Iechyd da!" Shiver me timbers. Dych chi'n gallu gwylio'r hysbyseb ar y wefan (cliciwch ar "The Theater" ac wedyn "Slainte"). O'r diwedd, Cymraeg i bobl Americanaidd.

Monday, January 30, 2006

Dw i Yn Ol...

...Ar ôl ymweliad i'r teulu yn Ne California. Fe welon ni (fi a'r gwr) gêm pêl-droed rhwng yr U.D.A. a Norwy. Fe ennillodd yr U.D.A. 5 i 0. Roedd e'n wych, wrth gwrs, ond dim mor cyffrous a roedd hi'n gallu wedi bod. Fe gafodd Taylor Twellman hat trick. Hefyd sgoriodd Eddie Pope a Chris Klein.

Dw i wedi argyhoeddi fy mam i ddod i'r Cwrs Cymraeg eleni. Mae hi'n hoff iawn o ieithoedd, fel fi, felly, dw i'n siwr y bydd hi'n mwynhau'r cwrs. Mae lot o egni 'da hi--perffaith ar gyfer wythnos llawn dop gweithgareddau Cymraeg. Bydda i wedi rhedeg mas o egni erbyn hynny, ar ôl helpu trefnu cymaint o'r peth!

Thursday, January 19, 2006

Fforwm Ar-lein Newydd

Ro'n i'n ymweld â fy hen wefan am yr iaith Gymraeg am rhyw rheswm, ac roedd yn ddiddorol gweld bod neb yn ei diweddaru hi. (Wrth gwrs, pwy sy eisiau treulio amser gyda'r ymchwil ac ysgrifennu drwy'r amser heb cael ei dalu? Mae'n anodd. Ro'n nhw fy nhalu i, ond wedyn fe stopion nhw dalu eu cyfrannwyr i gyd--dyna annheg.)

Eniwe, dwi'n gorfod bod yn seiceg (ha!) achos postiodd rhywun rhywbeth dim ond dyddiau yn ôl, am fforwm o'r enw Taffia.org--i Gymry Cymraeg ac i ex-pats hefyd. Roedd yn ddiddorol sylwi ar y gwahaniaeth rhwng y cyflwyniad Saesneg a'r cyflwyniad Cymraeg...rhywbeth am y bola cwrw sy'n gweld eisiau yn y fersiwn Saesneg...

Wednesday, January 18, 2006

Cerddoriaeth y Cymry yn Carolina

Oes unrhywun yn byw yng Gogledd Carolina? Bydd Robin Huw Bowen ac Eiry Palfrey yn perfformio yno ym Mhrifysgol Gogledd Carolina Wilmington, ym mis Ebrill. Mwy o wybodaeth yma.

Tuesday, January 17, 2006

Y Diweddaraf

Beth dw i wedi bod yn gwneud yn ddiweddar? Dim blogio, dyna sicr. Tipyn bach ar fy mlog yn Saesneg, ond dim llawer yn y Gymraeg. Felly dyma rhywbeth.

A dweud y gwir, ysgrifennais i lythyr i fy ffrind Mark, sy'n dysgu Cymraeg (fel athro) yn Abertawe, a dw i wedi bod yn gweithio'n galed dros Cymdeithas Madog (dw i'n helpu cynllunio'r cwrs haf eleni yn California). Ond dim llawer o ymarfer, sef gwrando ar Radio Cymru o bryd i'w gilydd dros y we.

Ond mae pethau'n brysur, weithiau. Yn anffodus, dydy astudio Cymraeg ddim yn flaenoriaeth uchel drwy'r amser. Mae'n anodd iawn gweithio fel freelancer ac yn wneud llawer o bethau gwahanol - pethau celfydd, tipyn o waith amcanu ac wrth gwrs ysgrifennu. Mae'n anodd cadw pethau fel hyn mewn trefn yn fy mhen i, heb son am geirfa Cymraeg! Y semester yma, mae fy ngwr yn dysgu dau ddosbarth Art Appreciation ar-lein gyda'r coleg, a bydda i'n graddio (?) paragraffau'r myfyrwyr bob yn ail wythnos. Mae Rob yn graddio'r cwisiau ac yn postio ar fwrdd bwletin y dosbarth. Hefyd, wrth gwrs, mae e'n dysgu Color & Design a Drawing II, fel arfer.

Dw i'n gobeithio dechrau prosiect dylunio safle we i fy rhieni-yng-nghyfraith, sy'n cael swyddfa cyfraith. Bydd hyn yn gyfle da i 1) diweddaru ein safle we, a 2) creu safle we fel sampl o'r gwaith mod i'n gallu gwneud ar gyfer celfyddwyr ac awduron. Dw i wedi bod yn bwriadu cynnig package deal dylunio wefannau i bobl fel hyn--dw i'n gallu dylunio wefan syml, ond hefyd, dw i'n gallu gweithio gyda graphics, ac ysgrifennu/golygu web copy. Ro'n i'n meddwl y fydd hynny'n waith eitha da, efallai, o bryd i'w gilydd, pan fydd y bywyd ysgrifennu ddim yn lwcus iawn.

Sunday, January 08, 2006

Blwyddyn Newydd Dda

Dw i jyst wedi gorffen teipio post cyntaf y flwyddyn newydd a roedd problem gyda Firefox, a fe gollais i'r holl bost. Mae hynny'n gythruddol iawn, dw i'n dweud wrthoch chi.

Gobeithio mae'r flwyddyn newydd yn dda i chi hyd yn hyn. Mae pethau yn eitha da yma. Fe ges i gerdyn post oddiwrth fy hanner-chwaer yn Awstralia (gweler fy mlog yn Saesneg am fwy o fanylion amdani hi). Mae hi a'r teulu ar eu gwyliau yn Port Macquarie. Does dim syniad 'da fi ble mae e, ond mae'n gyffrous ta beth. Dw i'n meddwl am ei hanfon hi CD neu albwm bach yn fuan gyda sawl luniau ohonon ni.

Mae pethau arall yn mynd ymlaen. Dw i'n dal i gynllunio'r Cwrs Cymraeg, a dw i'n gohirio am ysgrifennu fy nofel. Ond mae penderfyniad y flwyddyn newydd 'da fi i orffen y peth ym misoedd cynnar y flwyddyn--drafft cyntaf, ta beth. Hefyd dw i'n penderfynu defnyddio ein beic ymarfer newydd--anrheg o Santa--pedair waith yr wythnos o leiaf. Dyn ni'n hoff iawn o'r beic, achos dyn ni'n gallu ei ddefnyddio fe pan mae hi'n bwrw glaw, neu pan mae'n dywyll tu allan.

Gobeithio y gawsoch chi i gyd gwyliau gwych!