Tuesday, December 28, 2004

Wedi Gorffen!! Wedi Gorffen!! Wedi Gorffen!!

Mae drafft cyntaf fy nofel wedi dod i ben. I fenthyg ymadroddiad o'r Saesneg, sut dych chi'n hoffi'r afalau 'na?? Prin mod i'n gallu ei chredu. Nawr, mae'n amser i olygu ac ail-olygu...a wedyn, ffeindio gartre i'r peth. Efallai Bloomsbury USA. Ydy hynny'n freuddwyd pibell?

Saturday, December 25, 2004

Amser i Ymlacio....Reit....

Nadolig llawen (neu gwyliau hapus) a blwyddyn newydd dda i chi i gyd! Byddwn ni'n rhoi anrhegion ar ôl ychydig o amser--fi, Rob, fy mam, a fy llystad--ac wedyn byddwn ni'n coginio swper arbennig gyda cig oen, llysiau, tatws wedi'i pwno (?), bara, a pastai. Ac efallai egg nog.

Y gorau o'r tymor i chi. Mae'r tywydd yn neis yma, llwyd a ffres a dim rhy wlyb. Perffaith, yn fy marn i.

Monday, December 13, 2004

Gwneud Rhestr, a'i Tseco Fe'n Ddwywaith..

Ydych chi eisiau rhywbeth arbennig i Nadolig, ond does dim syniad o gwbl 'da chi? Oes rhywun yn eich teulu chi sy'n wirioneddol anodd i brynu anrhegion iddynt? Beth am gymryd cipolwg ar fy erthygl diweddaraf i, arweinlyfr ar gyfer siopa'r gwyliau (oedd hynny'n Gymraeg ofnadwy? mae'n ddrwg 'da fi). Dw i wedi casglu bob math o gysylltiadau defnyddiol i bobl sy'n hoffi siopa ar-lein. Fel fi. Dw i'n anarferol am ferch--dw i ddim yn hoff iawn o siopa. Dydy fy ngwr i ddim yn hoffi siopa chwaith. Ar wahan i CDs, llyfrau, a bwyd--dyn ni'n gallu dioddef siopa am y rheina.

Saturday, December 11, 2004

Merch Ddrwg...

Dw i wedi bod yn ddrwg, dw i'n gwybod. Dim postio drwy'r wythnos. Ond dw i wedi bod yn brysur dros ben. Y mwyaf cyffrous yw, dw i bron â gorffen fy nofel i--dim ond pennod ar ôl.

Dw i'n addo ysgrifennu mwy cyn bo hir. Ond am nawr, ymlaen gyda'r nofel! Byddaf i'n llawen iawn pan ddaw y peth i ben, er bod hynny ddim ond drafft cyntaf.

Tuesday, November 30, 2004

Tipyn Bach Amdana I

Fel dw i'n sownd fan 'ma gyda cath ar fy nglin, a fel gofynnodd rhywun a ydw i'n wir yn byw yn California, dyma rhywbeth bach amdana i, yn Gymraeg wrth gwrs. Ond bydd hi'n swnio fel paragraff ar gyfer dosbarth.

Sarah ydw i, a dw i'n 27 oed. Dw i'n dod o Dde California yn wreiddiol, ond dw i'n byw yng Ngogledd California bellach. Dw i'n awdur ac artist. Dw i'n ysgrifennu nofel dirgelwch i bobl ifanc (yn eu harddegau), ac mae rhannau o'r nofel wedi'i lleoli yn Ne Cymru. Fel artist, dw i'n hoffi gwneud cerfiadau (etchings) a pheintio. Dw i'n briod. Mae fy ngwr i, Rob, yn athro celfyddyd yn y coleg lleol, ac hefyd mae e'n hoffi canu'r bass. Does dim plant 'da ni, ond mae 'da ni gath hyfryd o'r enw Roxie. Dyn ni'n mwynhau teithio, bwyta, loncian, a gemau fideo.

Dw i ddim yn siwr os mae gwreiddiau Cymreig 'da fi, ond dw i'n hoff iawn o ieithoedd, a dw i'n hoff iawn o Gymru (ar ôl sawl ymweliad i Brydain), felly penderfynais i ddysgu Cymraeg yn 1996. Dw i'n ysgrifenyddes Cymdeithas Madog, cymdeithas sy'n hybu diwylliant Cymru a'r iaith Gymraeg yn yr U.D.A. A dyma fi mewn cragen cneuen (?). Wrth gwrs mae llawer mwy, ond dyna ddigon am heddiw. Hen bryd i fi ddechrau swper. Cawl minestrone--iym!

Wednesday, November 17, 2004

Pethau yn Saesneg - Dim Iaith y Nefoedd Yma

Dw i wedi cyhoeddi erthygl newydd ar fy ngwefan Suite101.com--mae'r erthygl ddiweddaraf yn sôn am flogiau Cymraeg.

Os dych chi'n tybed beth sy'n digwydd ar Gwrs Cymraeg Cymdeithas Madog bob haf, dyma erthygl i chi am y Cwrs Haf 2004 yn Ottawa, prifddinas Canada. Hefyd, mae 'na lluniau a copi'r Papur y Cwrs sy'n cael ei gynhyrchu bob tro.

Beth am ieithoedd eraill? Mae'r arwyddion i gyd yng ngorsaf trên Newcastle wedi cael eu cyfieithu i'r Lladin gan artist Michael Pinsky.

Mae'r iaith Inuktitut, yn cael ei siarad gan bobl Inuit yng Ngogledd Canada, wedi dod o hyd i gartre ar y we, yn ôl y BBC. Mae gwefan Attavik yn creu ffyrdd i bobl Inuit ddefnyddio eu hiaith nhw ar y cyfrifiadur. Hefyd dych chi'n gallu gweld gwyddor yr iaith Inuktitut ar y wefan hon.

Hir Amser Heb Postio!

Mae sawl cysylltiadau i'w postio heddiw, ar ôl dim wedi postio dim byd ers lawer dydd. Dw i'n anobeithiol, dwi'n gwybod. Weithiau dw i'n teimlo fel tasai'r blog 'ma yn achos ar goll. Ond, mae postiau anaml yn well na dim postio o gwbl, os byddai hynny'n ddoeth.

Ta beth, mae llawer o bethau i'w ddarllen, yn Saesneg ac yn Gymraeg. Yn gyntaf, y Gymraeg--y pwysicach ar y dudalen hon, wrth gwrs!

Aeth ysgrifenyddes Cymdeithas Cymraeg Arizona yn grac ar ôl erthygl yn y Wall Street Journal lle dwedodd yr awdur bod rhai o gyfieithiadau Harri Potter yn ieithoedd eraill yn wirioneddol rhyfedd--fel y Gymraeg.

Mae cwpwl o fotos doniol iawn ar wefan Telsa, gyda camgymeriadau ar arwyddion lleol yng Nghymru.

Dyma wefan draw fan 'ma ar Flogspot (ha!)--gwefan o'r enw Dysgwyr De-Ddwyrain gyda digwyddiadau a gwefannau o ddiddordeb i ddysgwyr yn yr ardal 'na.

 dweud y gwir, mae'r wefan 'ma yn addas i siaradwyr Cymraeg *neu* Saesneg--mae "Dudley" yn casglu termau coginio mewn geiriadur bach ar y We. Cyfleus iawn achos mae ryseitiau rhywle arall ar y wefan. Mae'r cyfan yn dod o sioe coginio ar S4C.

Friday, November 05, 2004

Ymarfer, Ymarfer...

Reit, defnyddio "Idiom y Dydd" oddiwrth cylchlythyr BBC--"fel iâr yn y glaw" :

Ar ôl yr etholiad hynny, dw i fel iâr yn y glaw i wynebu pedair blynedd mwy yn yr un sefyllfa ddiflas.

Sunday, October 31, 2004

Gormod o Siwgwr

Nos Calan Gaeaf hapus i chi!

Fe ddaeth nifer o blant i'n drws ni i gael losins y noswaith 'ma. Y mwyaf ciwt ohonoyn nhw oedd ferch fechan iawn gyda gwisg Dorothy (o'r Wizard of Oz), ninja bach, a dwy ser pop 1980s gyda gwallt pinc. Y mwyaf ffiaidd oedd mab ein cymydog Richard, gyda sgriwdreifer gwaedlyd drwy ei ben. Gwych! Dw i'n hoff iawn o Nos Calan Gaeaf.

Wednesday, October 27, 2004

Dyrnaid o Bethau

Mae rhywun wedi fy e-bostio gyda gwybodaeth am ein arlywydd nesaf (gobeithio!), John Kerry--Cymro! Wel, ta beth, mae wreiddiau Cymreig ganddo fe: daeth rhyw hynafiaid Kerry o Tenby, Sir Benfro, yn y 17fed ganrif. (Os dych chi eisiau darllen yr erthygl yn Saesneg, cliciwch yma! Diolch i Joel am hynny.)

Hefyd, ro'n i'n crwydro Morfablog a des i o hyd i'r Rhegiadur Cymraeg (peidiwch ag ymweld os dych chi'n hawdd i ddigio!). Mae'n atodiad da i'r taflen twyllo rhegi gan Clwb Malu Cachu. Pob hwyl gyda'r rhegi!

Monday, October 18, 2004

Diweddariad am Fy Nofel

Dw i wedi bod yn meddwl am ysgrifennu rhyw llythyrau a chofnodion (?) dyddiadur gan mam-gu Wendy i'w cynnwys yn fy nofel i bobl ifainc. Mae rhaid i fi ysgrifennu rhai ohonyn nhw ta beth, er mwyn i fi ddatgelu nhw ar ddiwedd y stori (pan mae'r dirgelwch yn cael ei ddatrys). Ond hefyd dw i'n meddwl am gynnwys cofnodion ac ati ar ddechrau bob pennod, neu rhwng penodau, neu ar ddechrau bob rhan (bydd dau neu tri rhan).

Ond dw i ddim yn siwr. Os ie, ddylwn i eu ysgrifennu nhw yn Gymraeg? A ddylen nhw gael eu cyfieithu yn Saesneg hefyd? Neu ddylwn i jyst ysgrifennu nhw yn Saesneg? Mae'r gohebiaeth yn bwysig iawn yn fy nofel, felly dw i'n credu bod y llythyrau a chofnodion 'ma yn ddiddorol i ddarllenwyr, yn enwedig achos basen nhw'n ddirgel.

Wednesday, October 13, 2004

Wedi Meddwi'n Llwyr...Am yr Ail Dro

Ych-a-fi! Teipiais i'r post 'ma i gyd y bore 'ma, a wedyn ces i rhyw broblem uffernol gyda'r modem. Mae'n gas 'da fi pan dw i'n cael problemau gyda'r cysylltiad (efallai achos bod rhaid i fi eu trwsio nhw).

Ta beth. Gwelais i bennod dda y gyfres "Futurama" ar y teledu neithiwr. Roedd 'na gymeriad o'r enw Welshy, oedd yn rhan o griw Star Trek. A pan ymddangosodd Welshy, siwr o fod, dwedodd e rhywbeth yn Gymraeg! Ond, pan es i ymchwilio ar y wê am sgript y sioe, er mwyn weld beth dywedodd Welshy, fe ddywedodd y rhan fwyaf ohonyn nhw "Welshy speaks gibberish." Do'n i ddim yn credu hynny o gwbl, wrth gwrs! Ac o'r diwedd, des i o hyd i wefan TVtome gyda disgrifiad y bennod "Where No Fan Has Gone Before". Gwych!

Dywedodd y wefan hon fod Welshy'n dweud "I am very drunk"--ac yn wir, ro'n i wedi clywed rhywbeth fel "meddwi" yn y llinell. Rhaid iddi hi wedi bod "Dw i wedi meddwi'n llwyr," dw i'n credu. Cymraeg ar y Cartwn Network! Pam? Wel, yn ôl y wefan, roedd Welshy yn cymryd lle Scotty achos pan ofynnon nhw'r actor pe basai fe'n fodlon cymryd rhan o'r sioe, dywedodd e "dim o gwbl!" Felly, wnaethon nhw Welshy yn ei le--a chafodd Welshy ei ladd ar ôl ei unig llinell.

Tuesday, October 12, 2004

Problemau Pêl-Droed

Dw i newydd gweld ail-ddarllediad y gêm pêl-droed rhwng Cymru a Lloegr. Drueni bod Cymru ddim yn ennill. Gwyliais i'r gêm gyda fy ngwr a chytunon ni, roedd problemau gyda'r amddiffyniad o'i gymharu â Lloegr. Sut i amddiffyn yn erbyn pobl fel Frank Lampard? A sut i fynd heibio i amddiffyniad Sol Campbell a Rio Ferdinand? Allwn i ddim ei gwneud hi. Wrth gwrs.

Ond dyma rhywbeth 'mod i eisiau gweld yn fawr--Lloegr yn chwarae yn erbyn yr U.D.A. Dyn ni Americanwyr yn gwella, a dyn ni wedi curo'r tîm Cymreig yn barod...

Monday, October 11, 2004

Dydd Llun Hapus (dim y band)

Hm. Ym mhennod diweddaraf fy nofel, dwedodd cymeriad (Cymro, ond dwedodd e hynny yn Saesneg) rhywbeth fel "Bobl ifanc ar eich gwyliau, bob tro yn meddwl bod hawl 'da chi cwtsio yn unrhywle!" Fy nhro cyntaf yn defnyddio y gair "cwtch" ond ro'n i eisiau ei ddefnyddio rhywbryd. A dyma fe yn Saesneg.

Ych-a-fi, mae popeth eisiau dod mas yn Ffrangeg heddiw. Dim digon o ymarfer yn Gymraeg, dw i'n credu.

Saturday, October 02, 2004

Cymry yn Canol California!

Dw i jyst wedi darllen post ar fy wefan Suite101 oddiwrth rhywun o'r Welsh American Society of Central California. Do'n i ddim yn gwybod bod grwp Cymreig yn fy ardal i. Fe drefnon nhw gyngerdd llynedd gyda Côr Meibion Pontypridd yn Stockton, CA, a roedd hynny'n wych. Eleni--hwyrach ym mis Hydref--byddan nhw'n croeso Cantorion Colin Jones.

Thursday, September 23, 2004

Ysgrifen Newydd yn Saesneg

Dw i wedi methu rhoi unrhywbeth am fy wefan Suite101 fan 'ma am amser hir, ond dw i'n dal i ysgrifennu erthyglau. Mae'r erthygl ddiweddaraf yn cynnwys dychweliad Dafydd y Dysgwr a'i anturiaethau gyda gofyn cwestiynau yn y presennol. Dim enghraifft o fy ngwaith gorau yw hi, ond ta beth, dw i'n ceisio gwneud rhywbeth dymunol (a tipyn bach yn ddoniol) i helpu pobl sy'n dechrau dysgu Cymraeg.

Tuesday, September 14, 2004

Beth Wnes i ar fy Ngwyliau Haf

Diawl, ond dw i'n anobeithiol gyda'r peth 'ma. Chwarae teg, dw i wedi bod yn postio o bryd i'w gilydd ar fy mlog yn Saesneg, ond dydy hynny ddim yn esgus da am fethu postio yma.

Ta beth. Dyma rhywbeth ddiddorol a wnes i dros yr haf--rhywbeth a wnes i yn ystod Cwrs Cymraeg Cymdeithas Madog yn Ottawa. Peidiwch â dweud fy mod i ddim yn ysgrifennu yn Gymraeg yn ddiweddar! :)

Thursday, September 02, 2004

Hwyl Groes-Diwylliannol

Postiais i hyn ar fy mlog Saesneg yn barod. Ond ar ôl i fi ddarllen y drafodaeth ar rhestr e-bost Clwb Malu Cachu penderfynais i rhoi'r post yma hefyd. Ro'n nhw'n siarad am bethau yn Gymraeg sy'n swnio fel pethau eraill yn Saesneg. Dw i'n credu bod "mae'n dibynnu" fy hoff un--fel "mind the bunny."

Ond mae cerddi cyflawn yn Ffrangeg fel hyn: Ewch i ffeil PDF "Mots d'Heures: Gousses, Rames" i weld. (Os dych chi'n siarad Ffrangeg, dwedwch hynny yn uchel...) A diolch i Google (oes unrhywbeth dyn nhw ddim yn gallu gwneud??) dyma fersiwn wedi cael ei HTML-io.

Monday, August 30, 2004

Ymmm...

Fi sy 'ma. Wrth gwrs. Hir amser na welaf. Does dim byd yn arbennig yma, ar wahan i ymweliad ffrind i fi, Dulais Rhys, a'i wraig--a olygodd dau lyfr oedd yn arbennig o ddefnyddiol i fi gyda ysgrifennu fy nofel. Dyna cyd-ddigwyddiad, o'nd oes? Cwrddais i â Dulais blwyddyn yn ôl ar Gwrs Cymraeg Cymdeithas Madog yn Kenosha, WI, ond cyn hynny, prynais i lyfrau ei wraig, Leigh Verrill-Rhys, tra o'n i'n ymchwilio profiadau menywod a phlant yng Nghymru a Phrydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Pan darganfyddais i fod Leigh yn wraig Dulais, ces i fy synnu! Cyd-ddigwyddiad hapus, a maen nhw'n dod i Modesto i ymweld â ni yfory. Dyna neis!

Tuesday, August 17, 2004

Gweflog Newydd Arall!

Croeso i Lwlw i'r byd blogi yn Gymraeg! Mae'r aelod Clwb Malu Cachu yma wedi dechrau blog o'r enw Lol Lwlw, a dw i wedi bod yn chwerthin yn barod ar ôl darllen y postiau sy 'ma. A dw i'n genfigennig hefyd--mae hi wedi bod yn llawer well na fi gyda'r postio. A, ro'n i'n drist darllen mod i'n colli gweld Bjork yn ystod seremoni agor yr Olympics. Gwelais i bron bob blydi eiliad o'r parade hanesyddol, ond ble o'n i pan oedd Bjork yn canu? Wel, a dweud y gwir ro'n i mewn bwthyn ar y traeth gyda hen ffrindiau, felly roedd llawer o distractions, but still...

Saturday, August 07, 2004

Ych-A-Fi.

Peidiwch â gofyn sut oedd fy nydd i heddiw. Digon i ddweud, mae'n hen bryd i fi fynd i'r gwely. [ochenaid...]

Saturday, July 31, 2004

Cysylltiadau'r Dydd

Mae casgliad bach o gysylltiadau 'da fi ar hyn o bryd, oherwydd pentwr negeseuon a dderbynais i tra o'n i i ffwrdd.

Yn gyntaf, oddiwrth rhestr Clwb Malu Cachu--nawr dych chi'n gallu cael OpenOffice, fersiwn open-source y Microsoft Office, yn Gymraeg. Gwych! Ond rhy gymhleth i fi. Prin mod i'n gallu defnyddio GIMP, rhaglen open-source fel Photoshop, heb teimlo fel twpsyn.

Yn sôn am CMC, mae Suw wedi dechrau (ers ambell ddiwrnod nawr) blogio yn Gymraeg ar ei blog, Chocolate and Vodka. Mae 'na bethau diddorol iawn fan'na, yn enwedig y stori am bentre bach arall gyda enw (newydd) hir.

Oddiwrth rhestr BBC LearnWelsh--mae rhestr ar wefan Gwales gyda llyfrau Cymraeg eu bod nhw'n argymell i oedolion.

Mae darn o feddalwedd o'r enw To Bach, ar gael yn rhad ac am ddim, sy'n eich galluogi chi i ddefnyddio llythrennau cyffredin yn Gymraeg gyda'r allweddell.

Ac yn olaf, dyma blog newydd dw i wedi dod o hyd iddo, sef Tesla's blog yn Gymraeg. Darllenwch am ei hanturion yn y dosbarth Cymraeg.

Friday, July 30, 2004

Post Bach Iawn

Wel, dyma fi jyst yn ysgrifennu pennod diweddaraf fy nofel, ac yn gwrando ar Radio Cymru dros y rhyngrwyd, a roedd tipyn o euogrwydd arnaf am ddim wedi postio ers lawer dydd. A dweud y gwir, ro'n i ar Gwrs Cymraeg Cymdeithas Madog yn Ottawa yn ystod yr wythnos ddiwetha, felly dim lot o gyfle i fi rhoi unrhywbeth ar y blog, yn anffodus.

Iawn, dw i'n addo rhoi ar-lein post mwy substantial cyn bo hir. Ond am nawr, mae fy rhieni (mam a llystad) yn ymweld â fi ac aros gyda fi tra bod Rob yn pysgota yn Alaska gyda'i dad. Dim gorwedd i'r bobl ddrwg, neu rhywbeth!

Friday, July 09, 2004

Dw i'n Ddiog, yn Amlwg...

♠ ...achos dw i ddim wedi bod yn dda iawn am bostio ar fy mlog yn ddiweddar. A dweud y gwir, ro'n i allan o'r dre unwaith eto yn ymweld â'r teulu yn Ne California. Wnes i ddim byd yn gyffrous iawn yn ystod y daith, hyd yn oed ar bedwerydd Gorffenaf. Wel, heblaw y ddamwain y ro'n i bron iawn yn rhan ohoni...Fe ddaeth rhywun, oedd yn gyrru yn y lôn gyferbyn, i mewn i'r lôn y ro'n i'n gyrru ynddi--o gwmpas car oedd wedi stopio ar y golau traffig--a wedyn yn ôl i'r ochr cywir. Diolch byth fy mod i'n ddigon pell i ffwrdd o'r car ffôl 'na. Wff!

♠ Wythnosau yn ôl, anghofiais i bostio cysylltiad i erthygl newydd ar fy ngwefan Suite101: Llawysgrifau Cynnar yn Gymraeg, Rhan Dau, am Lyfr Coch Hergest a'r Mabinogi.

♠ Dw i'n edrych ymlaen at Cwrs Cymraeg y Ddeilen Goch, mewn wythnos a hanner, yn Ottawa, Ontario. Dw i wedi bod yn astudio...dim llawn cymaint â hoffwn i astudio, yn sicr, ond gobeithio yn ddigon i aros mewn lefel 6 gyda'r grown-ups.

Wednesday, June 30, 2004

'Nôl o Mexico

Ie, bues i ym Mexico am gyfnod, a dyma fi yn ôl heb salwch neu glefyd. A dweud y gwir, mae'n od iawn ond ers i ni ddod yn ôl, mae fy stumog wed bod yn teimlo'n ych-a-fi. Ond doedd dim byd yn bod arni dros y daith. Dyma beth da, dwi'n dyfalu.

Fe aethon ni i briodas ein ffrind David, a oedd yn priodi menyw o Celaya, Mexico--taith dair awr a hanner gyda'r bws o Mexico City. Ond cawson ni antur ar ôl i ni gyrraedd ym Mexico City achos bod David yn trefnu ein gwesty, ond mewn gwirionedd, dim gwesty oedd e, ond gwely-a-brecwast mewn fflats y brifysgol Mexico, a doedd dim stafell gadw gyda'n enwau ni. Hefyd, doedd neb gartre yno i adael ni i mewn, a wnaeth y ceidwaid ddim eisiau gadael ni i mewn heb fod rhywun yno. Doedd y ceidwaid ddim yn gwybod enw David, a do'n ni ddim yn gwybod enw y fenyw oedd biau'r gwely-a-brecwast. Addawodd David e-bostio ni gyda'r manylion i gyd, ond gwaetha'r modd, roedd e'n mynd yn ffôl gyda trefnu'r priodas, felly dim e-bost. A fi heb lawer o Sbaeneg. Yn ffodus, daeth perchennog y gwely-a-brecwast yn ôl ar ôl awr...ac aeth gweddill y daith yn dda iawn, gydag ymweliad i'r pyramids yn Teotihuacán. Roedd y priodas yn hyfryd a'r parti yn dymunol gyda llawer o tequila, wrth gwrs.

Gwaetha'r modd, dw i ddim yn hoff iawn o tequila.

Tuesday, June 22, 2004

Teithio i Mecsico!

Bydda i'n mynd i Mecsico rhwng Dydd Mercher a Dydd Sul, i fynychu priodas ffrind i ni, felly dim postio nes i fi ddod yn ôl! Mae'n ddrwg 'da fi. Dw i ddim yn siwr os bydda i'n gallu ffeindio caffi rhyngrwyd, ond efallai bydd post "o'r cae"...

Thursday, June 17, 2004

Cymru ar y We, Newydd a Wedi'i Gwella!

Yr wythnos yma, fe ges i neges oddi wrth yr LlGC--mae Cymru ar y We wedi'i ail-gynllunio. Dw i wedi bod yn defnyddio CAYW o bryd i'w gilydd i ymchwilio erthyglau neu ffeindio rhyw wybodaeth hanesyddol/daearyddiaethol ar gyfer fy nofel i bobl ifanc. Mae CAYW'n wych--tsecwch hi allan! (Oedd hynny'n Americanism ofnadwy?)

Yn siarad am fy nofel, ym...dw i'n dal i'w ysgrifennu...jyst wedi gorffen Pennod 18 dydd Llun. Rhyw ddyrnaid o bennodau ar ôl! Hoffwn i ei gorffen cyn diwedd yr haf. Dw i wedi ymuno â grwp awduron sy'n sgrifennu nofelau i bobl ifanc er mwyn para i ysgrifennu dros dyddiau poeth yr haf.

Hei, oes côd nodau am w^?

Tuesday, June 15, 2004

Llawysgrifau Cynnar yn Gymraeg

Rhyw bythefnos yn ôl, rhoiais i erthygl newydd i fyny ar fy ngwefan Suite101.com, am Lawysgrifau Cynnar yn Gymraeg. Mae'r erthygl hon yn sôn am Lyfr Du Caerfyrddin; bydd erthyglau dyfodol yn sôn am Lyfr Coch Hergest, Llyfr Taliesin, a Llyfr Aneurin. Mae cysylltiadau diddorol (wel, dw i'n credu) dan yr erthygl, hefyd--cyfieithiadau'r llyfrau, gwybodaeth am y llên Gymraeg, ac yn y blaen.

Sunday, June 13, 2004

Enwogrwydd, Dyma Fi

Wel, dyma 'mhost cyntaf ar fy ngweflog Cymraeg. Dw i'n gobeithio postio rhywbeth oddiar y blog o leiaf tairgwaith y wythnos--er mwyn i fi ymarfer fy Ngymraeg, a hefyd tynnu sylw at ddigwyddiadau neu gwefannau Cymraeg. Gobeithio eich bod chi'n mwynhau fy maldordd gorfwyll! (Cliciwch yma os dych chi angen geiriadur... Roedd rhaid i fi ddefnyddio geiriadur, siwr o fod.)