Friday, August 31, 2007

Ar Ymyl Fy Sedd...

Dw i jyst eisiau dweud, ar ôl edrych ar y blogiau eraill sy'n cael eu ystyried ar gyfer y Gwobrau Blogiau 2007, dw i ddim yn siwr pam cafodd Castell Tywod ei enwebu--mae'r blogiau eraill i gyd yn a) bendigedig; b) diddorol; c) yn cael eu diweddaru yn gyson; a ch) ddwedais i "diddorol" yn barod? O wel. Dw i'n falch wedi cyrraedd y rownd terfynol ta beth.

Tipyn o wybodaeth ddiddorol (efallai--os dych chi'n cynllunio tudalennau Wê)--darganfyddais i fod lliw "hex" o'r enw "wales"--lliw gwyrdd (cliciwch yma a scroliwch rhan o'r ffordd i lawr--mae'r lliw "wales" yn y trydedd golofn). Dw i ddim yn siwr pwy a enwodd y lliw--neu pam--ond roedd ychydig o syndod i weld hynny.

Thursday, August 30, 2007

Cymraeg a Klingon--Wedi Gwahanu yn Enedigaeth?

Mae hynny'n ddiddorol--erthygl am bobl sy'n creu eu hieithoedd eu hunain. Mae'n ddiddorol bod Klingon yn defnyddio'r gystrawen "object-verb-subject" a nid llawer o ieithoedd eraill--meddyliais i am Gymraeg a brawddegau fel "Meddyg ydw i." Ond mae llawer mwy o ddiddordeb 'da fi mewn ieithodd sy'n bodoli yn wirioneddol.

Cyfweliad gyda Chymraes?

Jyst tipyn bach o'r diweddaraf...os dych chi'n gyfarwydd â'r awdur i bobl ifanc Diana Wynne Jones (hanes diddorol ei phlentyndod fan 'ma), efallai bydd diddordeb 'da chi mewn hynny. Wythnos gyntaf o Dachwedd (y 5ed - 9fed), bydd y Winter Blog Blast Tour--sef, dathliad o gyfweliadau gyda awduron o lenyddiaeth i bobl ifanc a phlant. Bydd nifer fawr o flogiau (blogiau sy'n sôn am lenyddiaeth i bobl ifanc) yn cymryd rhan, yn gynnwys Finding Wonderland, y blog dw i'n cyfrannu ynddo. A bydd gyda ni gyfweliad anghynwysol gyda Diana Wynne Jones, awdur Howl's Moving Castle, y llyfrau Chrestomanci, a llawer iawn o lyfrau eraill. Dw i'n cofio benthyca llyfrau Diana Wynne Jones oddiwrth ffrind pan o'n i'n tua 10 neu 11 oed, a dw i'n dal i fwynhau ei storiau. Felly dw i'n edrych ymlaen at yr "e-gyfweliad" yn fawr iawn.

Roedd y Summer Blog Blast Tour yn brofiad dymunol ac unigol iawn, a dw i'n siwr bydd y rownd nesaf o gyfweliadau yn ddiddorol hefyd. Byddwn ni'n holi Connie Willis a Sherman Alexie hefyd--gwych! Ro'n ni'n gobeithio cael cyfweliad gyda Neil Gaiman hefyd, ond mae e "on tour" ar hyn o bryd, felly dyn ni ddim yn credu ei fod e ar gael. Drueni!

Friday, August 24, 2007

Beth Wnes I Heddiw?

Ymm...Dim byd yn ddiddorol iawn, â dweud y gwir. Codais i am chwarter i naw yn y bore, a ches i goffi a tost am frecwast. Darllenais i ychydig (wel, mwy nag ychydig) a chwaraeais i gyda'r gath fach ffôl nes i'r curo ar ochr y ty^ fynd yn rhy swnllyd. (Roedd y gweithwyr yma am wyth o'r gloch yn y bore.) Wedyn, es i i'r gampfa am bron awr a hanner, i rhedeg ar y felin draed, defnyddio'r peiriannau, a nofio tipyn bach.

Ar ôl dychwelyd adre, ces i "soft tacos" i ginio, cymerais i gawod bach neis, a wedyn gweithiais i ar boster ar gyfer tymor newydd y Prospect Theater Project, lle dw i'n dylunydd graffig. Pig Farm gan Greg Kotis, awdur Urinetown, yw'r ddrama gyntaf.

Myn uffern i, dw i'n meddwl bod y gweithwyr yn ceisio distriwyo'r ty^, nid adeiladu rhan newydd. Dw i newydd glywed sw^n ofnadwy. Ta beth, fel ro'n i'n dweud...ym....ie. Dw i wedi colli fy trên o feddwl. ("Trên o feddwl"--Dw i'n siwr nad oes hynny yn gywir.)

Tuesday, August 21, 2007

Dyma Fi Eto! (Diolch...Diolch)

Wel, nawr, wrth i fi gael fy meirniadu, dw i'n teimlo pwys i bostio. Felly, dyma rhestr bach o bethau a wnes i heddiw, wrth i 'ngwr i fod yn Alaska yn pysgota gyda'i dad:

  • Ail-olygais i bedwar pennod o fy nofel i bobl ifanc (nofel newydd sy ddim yn sôn am Gymru o gwbl--mae'n flin 'da fi)
  • Chwaraeais i gyda'n cath fach, Zelda, am oriau. (Mae hi'n hyper.)
  • Gwastraffais i ormod o amser yn edrych ar bethau heb bwynt ar y wê, fel gwybodaeth Wicipedia am fy ardal i.
  • Sgwennais i gerdyn post at fy chwaer a'i theulu yn Awstralia. Mae'r cerdyn post yn dod o Efrog Newydd. Des i n'ôl o Efrog Newydd tua tri wythnos yn ôl. Colledwr (colledwraig? colledydd?) ydw i.
  • Teipiais i rhyw bethau diflas ar gyfer swydd freelance; roedd rhaid i fi ei wneud cyn cynfarfod y bydda i'n mynychu yfory.
  • Gwyliais (am yr ail waith) rhan o'r ffilm The Wedding Singer. Doniol iawn.
  • Treuliais i gormod o amser yn darllen, fel arfer.

Hefyd, o'r diwedd dyn ni wedi cael caniatad i adeiladu ein stiwdio ar ochr ein ty^ ni. Fe gymerodd hi bron blwyddyn i gael yr hawlen oddiwrth y ddinas. Mae'n amlwg y gawson ni'r runaround. Ond mae'r adeiladu wedi dechrau, a cyn bo hir (wel...cyn rhy hir, ta beth) bydd stiwdio celf, stafell wely arall, a stafell 'molchi arall gyda ni. Hefyd, byddwn ni'n adnewyddu'r "swyddfa." Dw i'n llawn cyffro!!

Monday, August 20, 2007

Syndod Mawr

Oes ymadrodd yn Gymraeg am "smack my ass and call me Judy?" Dw i newydd ddarganfod mod i wedi cael fy enwebu ar gyfer, nid un, ond dau gategori yn y Gwobrau Blogio 2007, a dw i yn y rownd derfynol. Gwych!! Ro'n i'n teimlo'n llawn cyffro, ond wedyn yn euog achos dw i ddim wedi bod yn postio yn aml iawn. Beth dw i'n gallu dweud? Dw i wedi bod yn brysur dros ben. Dros ben llestri, â dweud y gwir.

A dw i jyst wedi edrych ar y cysylltiadau yn y sidebar, a mae pethau 'na sydd wedi dyddio, ac does dim byd o gwbl dan y teitl "Rhithfro"; ble mae hynny wedi mynd??

Ta beth, dw i'n addo postio mwy aml o hyn ymlaen. Dyma broblem gyda fi a blogio. Pan dw i'n brysur iawn, dw i ddim yn gallu cyfiawnhau (?) cyfrannu i fy mlogiau. A pan dw i'n teimlo'n...ym...blinedig, neu ddim yn hapus (ie, artist pwdlyd ydw i, beth amdani??), dw i ddim eisiau blogio chwaith. Wrth gwrs, pan dw i eisiau gohirio, dw i'n llawer grefyddolach gyda'r blogio...

Sunday, August 12, 2007

Drosodd!!

O'r diwedd, does dim byd i'w wneud ar gyfer y Cwrs Cymraeg...ar wahân i baratoi ar gyfer Cwrs 2008 yn Indianola, Iowa. Os dych chi am weld lluniau swyddogol y dosbarthiadau, gweler y lluniau yma. Os dych chi am weld y lluniau answyddogol...e-bostia i ac anfona i'r cyswllt i ti. (Mae cwpwl o ffotos sy ddim yn gyfleus i'r cyhoedd cyffredinol. Na, dim mor gyffrous â hynny, ond mae sawl lun o nosweithiau yn y dafarn.)

Wel, hwyl am y tro--mae'n amser i ni gwrdd â ffrind i ginio. (Swshi--mmmm...)