Thursday, December 27, 2007

Blwyddyn Newydd Dda--2008 Hapus!

Dw i ddim wedi blogio ers talwm, ond wrth gwrs, mae pethau'n brysur dros y gwyliau fel arfer. Mae ffrindiau sy'n byw yn Hawaii (lwcus!) wedi dod i ymweld â ni a'i teulu nhw, felly dyn ni wedi bod yn mynd yma ac acw gyda nhw yn ymweld â ffrindiau eraill ac ati. Fe aethon ni i weld yr eira yn y mynyddoedd yn Pinecrest (rhyw 2 awr i ffwrdd) oherwydd mae bachgen bach 3 oed gyda nhw sy erioed wedi chwarae yn yr eira. (Does dim llawer o eira yn Hawaii sef ar gopa Mauna Kea.)

Hefyd aethon ni gyda nhw i wylio gêm pêl-droed Americanaidd rhwng y 49ers a'r Tampa Bay Buccaneers. Dim yn gyffrous iawn i fi ond joiais i'r black-and-tans. Noson Nadolig fe aethon ni i barti yn nhy ffrind i ni, ac ar ddydd Nadolig aethon ni i weld teulu Rob.

Dderbynoch chi unrhywbeth arbennig o dda fel anrheg Nadolig? Oddiwrth fy ngwr fe ges i DVD Sigur Ros a gêm fideo Nintendo DS--The Sims: Castaway. Fe gafodd e bocs mawr "booze chocolates" oddiwrth ei rhieni--siocledi mewn siap poteli bach gyda phob math o alcohol ynddynt. Ymmm!

Saturday, December 01, 2007

Stwff am Venice

Mae'n flin 'da fi mod i mor ddiog, ond dyna fe. Rwyt ti'n gallu darllen tipyn bach am ein taith i'r Eidal ar fy mlog Saesneg. A gobeithio pan fydd mwy o amser rhydd 'da fi (pryd? pryd??) postiaf i rhywbeth yn Gymraeg hefyd. Ar hyn o bryd mae pentwr o lyfrau ar fy llawr yn aros i fi eu darllen nhw ar gyfer y gwobrau Cybils, felly...dim llawer o amser i wneud unrhywbeth arall, fel, ym, ysgrifennu blogiau. A dweud y gwir dw i ddim wedi bod mewn tymer dda i ysgrifennu o gwbl, achos fe ges i bedwar rejections yn y tair wythnos gynt. Wel, dyna fywyd yr artist...

Wednesday, November 21, 2007

Yn ol o'r Eidal

Nodyn bach i ddweud bod tua hanner o fy lluniau o'r Eidal ar Flickr ar hyn o bryd. Byddaf yn rhoi y weddill ar-lein cyn bo hir, gobeithio heno neu yn y bore. Diolchgarwch hapus! (Rhaid i fi orffen tacluso'r ty cyn i'r Cinio Mawr yfory...)

Wednesday, November 07, 2007

Tan yr wythnos nesaf...

Wel, dyn ni bron yn barod i adael ar ein gwyliau. Byddwn ni bant nes dydd Gwener nesaf. Heno dyn ni'n gyrru i San Francisco (tua 2 awr) i aros mewn gwesty, cyn cymryd awyren am 8:40 yn y bore. Dw i'n teimlo fel bod pethau yn llanastr llwyr yma ar hyn o bryd, gyda'r holl adeiladu, a'r ffaith mod i ddim wedi cael cyfle i dacluso fy "swydd" neu unrhywbeth arall sef y gegin. (Mae rhaid glanhau'r gegin cyn mynd unrhywle oherwydd y morgrug...ac mae rhaid i fi olchi'r llestri eto...)

Byddwn ni'n cyrraedd Venice ychydig ar ôl 10 bore Gwener. Dw i'n credu bydd ein gwesty yn eitha neis (diolch Expedia). Dydd Gwener a dydd Sadwrn dyn ni'n cerdded o gwmpas Venice. Dydd Sul a dydd Llun dyn ni'n mynd i weld y Biennale; dydd Mawrth, i Milan; dydd Mercher, yn Venice unwaith eto; dydd Iau, i Ravenna i weld y mosaigs Bysantaidd; a dydd Gwener nesaf, dod yn ôl. Bydd hi'n daith gyflym iawn, ond gobeithio, yn ddymunol iawn hefyd.

Tuesday, October 30, 2007

Pethau Amrywiol

Yn gyntaf, diolch i fy mam, erthygl dda am ein arweinwyr rhagorol. Doniol iawn. Dw i'n dweud wrthoch, dylai California ymwahanu ei hunan oddiwrth gweddill yr wlad.

Dw i wedi bod yn meddwl am wneud audioblogs gyda'r gwasanaeth hon, yn Gymraeg. Oes gyda unrhywun brofiad gyda Gabcast? Mae hi'n edrych yn dda ac yn ddigon syml. Mae rhaid i fi ymarfer siarad. Dw i wedi bod yn cael ambell sgwrs gyda ffrind dros y ffôn yn y Gymraeg, ond basai "audioblogio" ychydig o hwyl. Roedd Chris yn gwneud hynny am sbel.

Ym...dim llawer arall heddiw. Dyn ni'n dal i baratoi am ein taith i Venice--yr wythnos nesaf yn barod!! Mae pentwr o waith i'w orffen cyn mynd. Poster newydd i gynllunio, cylchlythyr i olygu, a traethodau byr i'w marcio...hefyd mae NaNoWriMo yn dechrau ddydd Iau. (Dw i'n siwr mod i ddim yn gorffen yn 50K o eiriau, gyda'r gwyliau yn y canol, ond mae'n esgus da i ddechrau prosiect newydd.)

Friday, October 26, 2007

Parlo Gallese

Duw, does dim amser i flogio bellach. Dw i wedi bod yn gweithio unwaith eto ar brosiect freelance yn gwneud ymchwil cwricwlwm ar gyfer Riverside School for the Arts. Hefyd dw i wedi bod yn helpu gyda gwobrau llyfrau i bobl ifanc, yn trefnu categori nofelau graffig a hefyd ar banel enwebu yng nghategori SF/Ffantasi. Llawer o waith ydy hi, ond dw i'n cael sawl llyfrau yn rhad ac am ddim. Gwych! :)

Yup, he definitely likes meDyma ffoto ohono i yn y Ren Faire. (Rhaid i ti fod yn "cyswllt" ar Flickr i weld y weddill.) Roedd "reptile petting zoo" yno a dw i'n hoffi ymlusgiaid. Hefyd, roedd Molly, merch ffrindiau, eisiau mynd i weld yr ymlusgiaid ond doedd hi ddim eisiau mynd i mewn ar ei phen ei hunan. Felly es i i mewn gyda hi. Roedd y neidr yma yn fy hoffi fi, dw i'n credu. Neu yn meddwl fy mod i'n goeden. Un neu'r llall. Mae lluniau ohono i ar Flickr gyda neidr enfawr hefyd, 65 pwys. Roedd e'n drwm!

 dweud y gwir, mae'r Ren Faire yn gyfle i fi a'r gwr yfed cwrw drwy'r dydd. Dyn ni ddim yn hoff iawn o'r peth ond mae ffrindiau 'da ni sy'n dwlu arno fe. O, mae'n ychydig o hwyl, a dw i'n hoffi costymau, ond mae'n rhy ddrud, yn fy marn i, ac y llawn o bobl rhyfedd. (Diddorol os dych chi'n hoffi gwylio pobl!)

Ar bwnc yn hollol wahanol, ydw i wedi sôn am ein tîm pêl-droed lleol yn dod yn ôl? Mae'r San Jose Earthquakes yn dychwelyd y tymor nesaf. Hwre!!

Monday, October 15, 2007

Blogiadur

Fel wyt ti'n gallu gweld ar y dde 'na, dw i wedi postio cysylltiad i'r Blogiadur. Yn hwyr iawn. Dw i wedi bod yn aelod o'r Blogiadur. Dw i'n hoff iawn o'r safle. Ond fel 'mod i wedi dweud o'r blaen, dw i'n hollol anobeithiol.

Dw i newydd ddarllen rhywbeth am, efallai, ffilm Watchmen ar Rwdls Nwdls. Basai hynny'n ddiddorol. Does dim llawer o wybodaeth eto ar y wefan swyddogol ond mwynheuais i V for Vendetta (y nofel graffeg a'r ffilm). Gobeithio y byddan nhw ddim yn gwneud llanastr ohoni.

Sunday, October 14, 2007

Viva Cwrw

Wedi gwneud llawer o bethau heddiw, ond yn dechrau'r dydd gyda sgwrs yn Gymraeg--jyst ychydig o sgwrs gyda ffrind i fi, Brenda. Dyn ni wedi bod yn ceisio cael sgwrs yn Gymraeg dros y ffôn bron bob wythnos. Fe helpodd hynny'n fawr iawn--i fi, ta beth--y llynedd, cyn i fi fynd i'r Cwrs Cymraeg.

Ar hyn o bryd dw i newydd dychwelyd o barti ar ôl yfed tipyn bach gormod efallai. Roedd hi'n "cast party" ar gyfer y theatr 'mod i'n cynllunio'r posteri a'r rhaglenni iddi. Ffrind i fi sy'n rhedeg y theatr, a roedd y parti yn ei thy hi. Do'n i ddim yn nabod llawer o bobl, felly yfais i fwy--dw i'n eitha swil ond ar ôl tipyn bach o gwrw neu rhywbeth, dw i'n llai ofnus.

Yfory dyn ni'n mynd i'r "Renaissance Faire" gyda ffrindiau sy'n hoffi pethau fel 'na. Mae Jay, y gwraig, sy'n gallu gwnio'n dda iawn, wedi gwnio gwisgoedd i ni. (Dyma ni y llynedd; dydy hynny ddim yn llun da iawn ond dych chi'n gallu cael y syniad.) Mae digon o gwrw (neu "ale", neu "mead") yn y Renaissance Faire felly bydd hi'n iawn, dw i'n meddwl... ;)

Monday, October 08, 2007

Meraviglioso! Stupendo! Che Bello!

Dw i ddim wedi blogio am sbel. Dw i wedi bod yn gweithio gormod, a hefyd yn astudio Eidaleg ar gyfer ein taith mis nesaf. A mae cath fach flin sy ddim yn hoffi pan dw i'n gweithio ar y cyfrifiadur. Neu darllen. Neu unrhywbeth sy ddim yn cynnwys chwarae gyda hi. Peth da ei bod hi'n ciwt iawn.

Hefyd, dw i wedi bod yn gwastraffu llawer o amser ar Facebook, yn cymryd cwisiau trivia am ddaearyddiaeth, a pa fath o ffilmiau dw i'n eu hoffi, ac ati. Yn anffodus dw i wedi ychwanegu'r cymhwysiad iLike, i ddangos pa fandiau a chaneuon dw i'n eu hoffi, ond dw i ddim wedi diweddaru pethau ers i fi ychwanegu'r peth, felly dw i'n hoffi dim ond pum bandiau a rhyw pedwar caneuon. (Dydy hynny ddim yn wir.) Mae gormod o bethau twp i wrthdynnu fy sylw fan' na ar Facebook.

Wednesday, September 26, 2007

O'r Diwedd, Y Nofel.

Wel, mae "yfory" wedi troi yn...wythnos. Ond dyma'r crynodeb a addawais i. Mae'n flin 'da fi os mae pethau ynddi hi sy ddim yn gwneud synnwyr. Mae'n anodd i fi esbonio rhai o'r syniadau yn Gymraeg. Cofiwch mae hynny'n nofel i bobl ifanc. Dw i wedi tynnu'r brawddegau oddiwrth llythyr a anfonais i i'r ddau asient:

Dywedir y stori o safbwynt merch o gefndir ethnig cymysg, ac mae'r stori yn dilyn ei ymdrechion i ffeindio ei hunaniaeth hi. Er hynny, hefyd dyma stori am gynllun codi arian wedi mynd dros ben llestri, gyda chanlyniadau trychinebus a doniol.

Mudiad cymdeithasol ffug i fyfyrwyr o gefndir ethnig cymysg ydy'r Latte Rebellion, wedi'i dyfeisio gan high school senior Asha Jamison gyda'i ffrind gorau Carey Wong. Dydy hi ddim yn wrthryfel go iawn, ond mae logo, gwefan, manifesto...a crys-T. Os ydy Asha a Carey yn gallu gwerthu digon o grysau-T, byddan nhw'n gallu fforddio taith i Lundain ar ôl graddio. Ond mae hi'n syndod mawr iddyn nhw pan mae'r syniadau'n mynd yn boblogaidd, nid jyst yn eu ysgol nhw a'r coleg gerllaw, ond hefyd--diolch i'r rhyngrwyd--dros yr wlad.

Yn anffodus, mae defosiwn Asha i'r cynllun wedi achosi dieithriad rhag (?) Carey, marciau is, a llythyrau gwrthodiad oddiwrth prifysgolion. A pan mae'r Latte Rebellion yn tanio gelyniaeth yn eu campws eu hunain, mae Asha yn mynd i helynt [beth yw "get in trouble?] yn yr ysgol a gartre. Gorfodir Asha benderfynu beth sy'n bwysicaf iddi hi--y Latte Rebellion, cyfeillgarwch, neu ei dyfodol.

Ffîw!! Roedd rhaid i fi edrych am gymaint o eirfa. Dw i ddim wedi bod yn ymarfer yn ddigon. Â dweud y gwir, dw i wedi dechrau dysgu tipyn bach o Eidaleg achos dyn ni'n mynd i Venice ym mis Tachwedd. Ar hyn o bryd dw i'n gallu dweud "Un cappuccino, per favore. Grazie!" Defnyddiol iawn.

Tuesday, September 18, 2007

Yn Son am Ysgrifennu...

...diolch i Ordovicius am y cysylltiad diddirol i'w flogel. Hyd yn hyn--a dw i newydd ddechrau--mae'n edrych yn dda iawn, ond bydd rhaid i fi gymryd ychydig o amser i'w darllen hi yn llwyr. Ond bydd hynny (fel darllen blogiau eraill) yn ymarfer da iawn i fi. Sgwn i beth yw hanes y tu ôl i'r blogel? Mae'n edrych tipyn bach fel y Ffuglen Flickr dw i'n gwneud gyda sawl bobl eraill (yn gynnwys, supposedly, Chris Cope--ble wyt ti, Chris?).

Ta beth...gofynnodd Ordovicius gwestiwn i fi am beth dw i wedi sgwennu...wel, yr ateb yw, nifer o bethau sy ddim wedi cael eu cyhoeddi! Mae sawl erthyglau ar wefannau (fel hynny, sydd heb credyd nawr--dyna fy map hefyd), a chylchgrawn alumni fy mhrifysgol ac ati, ond does neb wedi cyhoeddi fy ngwaith ffuglen eto. Dw i'n sgwennu storiau fer llenyddol, a hefyd nofelau i bobl ifanc (nid plant, ond pobl yn eu harddegau).

 dweud y gwir, dylwn i gyfieithu crynodeb fy nofel diweddaraf i mewn i'r Gymraeg fel ymarfer. Nid nawr. Mae hi bron hanner awr wedi unarddeg yn y noson. Yfory, falle...

Monday, September 10, 2007

Cysylltiadau, a.y.y.b.

...a.y.y.b., ar y rhan fwyaf. Ond yn gyntaf, dyma'r cysylltiadau. Heno roedd rhaglen ar BBC Radio 4 "Word of Mouth" yngly^n â "language policy in the bilingual societies of Quebec, Wales and Northern Ireland." Mae'n bosib gwrando ar y rhaglen dros y wê, dw i'n credu. Dw i ddim wedi cael cyfle i wrando arni hi eto, ond mae'n swnio'n ddiddorol. (Diolch i'r rhestr WELSH-L.) Yn ail--a dw i'n siwr eich bod chi wedi clywed hynny'n barod achos dw i wedi methu postio hynny nes heddiw--mae tair prifysgol yn Nghymru wedi mynd yn annibynnol--Aberystwyth, Bangor, ac Abertawe. Dw i ddim yn siwr os ydy hynny'n golygu bod y prifysgolion yn preifat nawr hefyd, neu os ydyn nhw'n cael eu noddi gan y llywodraeth eto. Diolch i fy mam am anfon yr erthygl i fi.

Llongyfarchiadau i Chris, a ennillodd Gwobrau Blogiau am Blog Americanwr Cymreig Gorau a Blog Dysgwr Gorau hefyd--yn Saesneg ac yn y Gymraeg. Gwych! Rwyt ti'n un o'r "cool kids" nawr, Chris! :)

Nid llawer iawn o ddiddordeb yma. Mae'r adeiladwyr yn dal i weithio ar ein ychwanegiad, a dw i'n dal i methu tynnu lluniau o'r prosiect. Erbyn hyn mae waliau, byrddau ar y tô, a chwpwl o ffenestri. Mae'n bosib gweld pa mor fawr bydd y peth pan fydd e wedi gorffen. Dw i'n ail-cynllunio ein gwefan ni--dw i'n hoff iawn o'r botymau. Ond does dim llawer o amser rhydd 'da fi ar gyfer gwneud hynny, felly mae dim ond tudalen flaen newydd ar hyn o bryd. O! Dw i wedi anfon cynnig ar gyfer fy nofel ddiweddaraf at ddau asient. Gobeithio bydd diddordeb gyda un neu'r llall yn y llawysgrif llwyr...

Friday, August 31, 2007

Ar Ymyl Fy Sedd...

Dw i jyst eisiau dweud, ar ôl edrych ar y blogiau eraill sy'n cael eu ystyried ar gyfer y Gwobrau Blogiau 2007, dw i ddim yn siwr pam cafodd Castell Tywod ei enwebu--mae'r blogiau eraill i gyd yn a) bendigedig; b) diddorol; c) yn cael eu diweddaru yn gyson; a ch) ddwedais i "diddorol" yn barod? O wel. Dw i'n falch wedi cyrraedd y rownd terfynol ta beth.

Tipyn o wybodaeth ddiddorol (efallai--os dych chi'n cynllunio tudalennau Wê)--darganfyddais i fod lliw "hex" o'r enw "wales"--lliw gwyrdd (cliciwch yma a scroliwch rhan o'r ffordd i lawr--mae'r lliw "wales" yn y trydedd golofn). Dw i ddim yn siwr pwy a enwodd y lliw--neu pam--ond roedd ychydig o syndod i weld hynny.

Thursday, August 30, 2007

Cymraeg a Klingon--Wedi Gwahanu yn Enedigaeth?

Mae hynny'n ddiddorol--erthygl am bobl sy'n creu eu hieithoedd eu hunain. Mae'n ddiddorol bod Klingon yn defnyddio'r gystrawen "object-verb-subject" a nid llawer o ieithoedd eraill--meddyliais i am Gymraeg a brawddegau fel "Meddyg ydw i." Ond mae llawer mwy o ddiddordeb 'da fi mewn ieithodd sy'n bodoli yn wirioneddol.

Cyfweliad gyda Chymraes?

Jyst tipyn bach o'r diweddaraf...os dych chi'n gyfarwydd â'r awdur i bobl ifanc Diana Wynne Jones (hanes diddorol ei phlentyndod fan 'ma), efallai bydd diddordeb 'da chi mewn hynny. Wythnos gyntaf o Dachwedd (y 5ed - 9fed), bydd y Winter Blog Blast Tour--sef, dathliad o gyfweliadau gyda awduron o lenyddiaeth i bobl ifanc a phlant. Bydd nifer fawr o flogiau (blogiau sy'n sôn am lenyddiaeth i bobl ifanc) yn cymryd rhan, yn gynnwys Finding Wonderland, y blog dw i'n cyfrannu ynddo. A bydd gyda ni gyfweliad anghynwysol gyda Diana Wynne Jones, awdur Howl's Moving Castle, y llyfrau Chrestomanci, a llawer iawn o lyfrau eraill. Dw i'n cofio benthyca llyfrau Diana Wynne Jones oddiwrth ffrind pan o'n i'n tua 10 neu 11 oed, a dw i'n dal i fwynhau ei storiau. Felly dw i'n edrych ymlaen at yr "e-gyfweliad" yn fawr iawn.

Roedd y Summer Blog Blast Tour yn brofiad dymunol ac unigol iawn, a dw i'n siwr bydd y rownd nesaf o gyfweliadau yn ddiddorol hefyd. Byddwn ni'n holi Connie Willis a Sherman Alexie hefyd--gwych! Ro'n ni'n gobeithio cael cyfweliad gyda Neil Gaiman hefyd, ond mae e "on tour" ar hyn o bryd, felly dyn ni ddim yn credu ei fod e ar gael. Drueni!

Friday, August 24, 2007

Beth Wnes I Heddiw?

Ymm...Dim byd yn ddiddorol iawn, â dweud y gwir. Codais i am chwarter i naw yn y bore, a ches i goffi a tost am frecwast. Darllenais i ychydig (wel, mwy nag ychydig) a chwaraeais i gyda'r gath fach ffôl nes i'r curo ar ochr y ty^ fynd yn rhy swnllyd. (Roedd y gweithwyr yma am wyth o'r gloch yn y bore.) Wedyn, es i i'r gampfa am bron awr a hanner, i rhedeg ar y felin draed, defnyddio'r peiriannau, a nofio tipyn bach.

Ar ôl dychwelyd adre, ces i "soft tacos" i ginio, cymerais i gawod bach neis, a wedyn gweithiais i ar boster ar gyfer tymor newydd y Prospect Theater Project, lle dw i'n dylunydd graffig. Pig Farm gan Greg Kotis, awdur Urinetown, yw'r ddrama gyntaf.

Myn uffern i, dw i'n meddwl bod y gweithwyr yn ceisio distriwyo'r ty^, nid adeiladu rhan newydd. Dw i newydd glywed sw^n ofnadwy. Ta beth, fel ro'n i'n dweud...ym....ie. Dw i wedi colli fy trên o feddwl. ("Trên o feddwl"--Dw i'n siwr nad oes hynny yn gywir.)

Tuesday, August 21, 2007

Dyma Fi Eto! (Diolch...Diolch)

Wel, nawr, wrth i fi gael fy meirniadu, dw i'n teimlo pwys i bostio. Felly, dyma rhestr bach o bethau a wnes i heddiw, wrth i 'ngwr i fod yn Alaska yn pysgota gyda'i dad:

  • Ail-olygais i bedwar pennod o fy nofel i bobl ifanc (nofel newydd sy ddim yn sôn am Gymru o gwbl--mae'n flin 'da fi)
  • Chwaraeais i gyda'n cath fach, Zelda, am oriau. (Mae hi'n hyper.)
  • Gwastraffais i ormod o amser yn edrych ar bethau heb bwynt ar y wê, fel gwybodaeth Wicipedia am fy ardal i.
  • Sgwennais i gerdyn post at fy chwaer a'i theulu yn Awstralia. Mae'r cerdyn post yn dod o Efrog Newydd. Des i n'ôl o Efrog Newydd tua tri wythnos yn ôl. Colledwr (colledwraig? colledydd?) ydw i.
  • Teipiais i rhyw bethau diflas ar gyfer swydd freelance; roedd rhaid i fi ei wneud cyn cynfarfod y bydda i'n mynychu yfory.
  • Gwyliais (am yr ail waith) rhan o'r ffilm The Wedding Singer. Doniol iawn.
  • Treuliais i gormod o amser yn darllen, fel arfer.

Hefyd, o'r diwedd dyn ni wedi cael caniatad i adeiladu ein stiwdio ar ochr ein ty^ ni. Fe gymerodd hi bron blwyddyn i gael yr hawlen oddiwrth y ddinas. Mae'n amlwg y gawson ni'r runaround. Ond mae'r adeiladu wedi dechrau, a cyn bo hir (wel...cyn rhy hir, ta beth) bydd stiwdio celf, stafell wely arall, a stafell 'molchi arall gyda ni. Hefyd, byddwn ni'n adnewyddu'r "swyddfa." Dw i'n llawn cyffro!!

Monday, August 20, 2007

Syndod Mawr

Oes ymadrodd yn Gymraeg am "smack my ass and call me Judy?" Dw i newydd ddarganfod mod i wedi cael fy enwebu ar gyfer, nid un, ond dau gategori yn y Gwobrau Blogio 2007, a dw i yn y rownd derfynol. Gwych!! Ro'n i'n teimlo'n llawn cyffro, ond wedyn yn euog achos dw i ddim wedi bod yn postio yn aml iawn. Beth dw i'n gallu dweud? Dw i wedi bod yn brysur dros ben. Dros ben llestri, â dweud y gwir.

A dw i jyst wedi edrych ar y cysylltiadau yn y sidebar, a mae pethau 'na sydd wedi dyddio, ac does dim byd o gwbl dan y teitl "Rhithfro"; ble mae hynny wedi mynd??

Ta beth, dw i'n addo postio mwy aml o hyn ymlaen. Dyma broblem gyda fi a blogio. Pan dw i'n brysur iawn, dw i ddim yn gallu cyfiawnhau (?) cyfrannu i fy mlogiau. A pan dw i'n teimlo'n...ym...blinedig, neu ddim yn hapus (ie, artist pwdlyd ydw i, beth amdani??), dw i ddim eisiau blogio chwaith. Wrth gwrs, pan dw i eisiau gohirio, dw i'n llawer grefyddolach gyda'r blogio...

Sunday, August 12, 2007

Drosodd!!

O'r diwedd, does dim byd i'w wneud ar gyfer y Cwrs Cymraeg...ar wahân i baratoi ar gyfer Cwrs 2008 yn Indianola, Iowa. Os dych chi am weld lluniau swyddogol y dosbarthiadau, gweler y lluniau yma. Os dych chi am weld y lluniau answyddogol...e-bostia i ac anfona i'r cyswllt i ti. (Mae cwpwl o ffotos sy ddim yn gyfleus i'r cyhoedd cyffredinol. Na, dim mor gyffrous â hynny, ond mae sawl lun o nosweithiau yn y dafarn.)

Wel, hwyl am y tro--mae'n amser i ni gwrdd â ffrind i ginio. (Swshi--mmmm...)

Wednesday, June 27, 2007

Gwaith a Cherddoriaeth

Ro'n i'n gwrando ar C2 ar Radio Cymru dros y rhyngrwyd, yn ystod i fi marcio paragraffau ar gyfer dosbarthiadau ar-lein Rob, a ro'n i'n falch clywed cân newydd Lily Allen. Dw i'n hoffi ei CD "Alright, Still" a ro'n i'n siomedig o glywed bod hi ddim yn gorffen ei taith Americaniadd. O leiaf nawr dw i'n edrych ymlaen at clywed cerddoriaeth newydd oddiwrthi hi.

Yn sôn am gerddoriaeth, mae CD newydd da 'da ni gan grwp o'r enw Army of Anyone, sy'n cynnwys canwr o'r band Filter, gitarydd a basydd (?) o'r Stone Temple Pilots, a drymiwr "sesiwn" o rywle sy'n atgoffa ni o drwymiwr Tool. Dw i'n cofio cael y CD Filter (adegau yn ôl) ac yn meddwl ei fod e'n dda, ond roedd y caneuon i gyd yn swnio yn debyg, a ddim yn rhy gyffrous. Ond dw i'n hoffi llais y canwr, ac mae'r caneuon Army of Anyone yn llawer well gyda ysgrifen y bois o STP.

Dw i'n pryderu am y Cwrs Cymraeg eleni--dim y cynllunio yn unig, ond dw i'n pryderu am fy Nghymraeg, yn enwedig fy ngeirfa. Dw i wedi lawrlwytho rhaglen "flash cards" (jMemorize) ond wrth gwrs mae angen ychydig o amser rhoi geiriau i mewn ac ati. Ond dw i'n edrych ymlaen at gweld priftiwtor y cwrs unwaith eto, sef Steve Morris sy'n dysgu ym Mhrifysgol Abertawe. Cwrddais i â fe ar fy Nghwrs Cymraeg cyntaf yn Toronto, rhyw wyth mlynedd yn ôl(!).

Saturday, June 16, 2007

Eitem Diddorol Arall o'r Newyddion

Ro'n i'n gwrando ar raglen radio Day to Day heddiw tra o'n i'n gyrru i'r gampfa, a clywais i hysbyseb am yr eitem hwn--gwerthwr ffoniau car sy'n gallu canu fel aderyn...yng Nghymru, wrth gwrs--ble arall? Gwlad y gân, unrhywun? Nage?

Monday, June 04, 2007

Wn i ddim jyst beth i'w feddwl...

Ydych chi wedi clywed am artist Prydainaidd (Sais? Dw i ddim yn siwr) a bwytodd Corgi fel rhan o brosiect celf? Na, fi chwaith, nes heddiw.

Nawr mae e'n bwriadu cael ei gladdu dan mynydd o datws stwnsh. Hmm...mae rhyw bobl yn cael issues gyda bwyd, dw i'n tybied.

Sunday, June 03, 2007

Ymarfer, Ymarfer, Ymarfer

Kitty Love 1

Dyna'n gath newydd ni, Zelda, gyda'i chwaer henach, Roxie. Mae pethau wedi bod yn ddiddorol iawn ers i ni ychwanegu aelod newydd i'r teulu. Mae Zelda yn llawn egni, a mae hi'n gallu chwarae gyda'i theganau hi am oriau. Oriau, yn llythrennol. Dyn ni angen nap ar ôl i ni chawarae gyda'r gath fach. Dim jôc.

Dw i newydd gorffen galwad ffôn gyda fy ffrind, Brenda--dyn ni'n ymarfer Cymraeg dros y ffôn bron bob wythnos neu bob yn ail wythnos. Heddiw, siaradon ni am "beth wnaf i dros yr haf." Hefyd, dywedais i wrthi hi am ein taith ddoe i San Jose i weld gêm pêl-droed rhwng yr U.D.A. a Tseina. Ennillodd yr UDA 4 i 1. Mwynheuon ni'r gêm; hefyd y parti ar ôl y gêm, yn nhafarn Britannia Arms--roedd hi'n ddigwyddiad ar gyfer codi arian i grwp cefnogwyr pêl-droed lleol. Rhyw ddwy flynedd yn ôl, cafodd ein tîm lleol ei symud i Houston, Texas gan y perchnogion (sy'n cwmni mawr, amhersonol, trachwantus, a diegwyddor). Wrth gwrs aeth llawer o bobl yn yr ardal yn grac ond doedd dim byd i'w wneud...ar wahân i geisio ffeindio perchennog lleol fasai'n fodlon creu tîm newydd.

Wrth gwrs mae pethau'n fwy gymhleth na hynny, gyda cwestiynau am dir, stadiwm, ac ati. Ond mae'n debyg ein bod ni'n cael ein tîm mewn pryd i'r tymor pêl-droed 2008. Yn ffodus, fe gadwodd y grwp lleol hawliau i enw y tîm, yn ogystal â'r etifeddiaeth a'r troffiau. Dim ond y chwaraewyr eu hunain sydd ar goll, ac os byddwn ni'n lwcus, efallai bydd un neu ddau o'r chwaraewyr ar gael erbyn y flwyddyn nesaf.

Monday, May 14, 2007

Swnllyd

Mae gweithwyr yn y ty heddiw yn rhoi ffwrnais ac air conditioner newydd i mewn, ac mae popeth yn swnllyd iawn ar hyn o bryd, gyda'r curo a'r morthwylio ac ati. Roedd pethau am beth o'n i eisiau blogio, pethau penodol, ond dw i ddim yn gallu meddwl yn eglur oherwydd y mwstwr.

Hefydd mae rhaid i fi aros yn fy swyddfa (y stafell gyda fy nghyfrifiadur, fy nesg, a fy llanastr AR y ddesg) gyda'r cathod, er mwyn iddyn nhw ddim mynd dan traed y gweithwyr, neu i mewn i'r crawlspace dan y ty, neu rhywbeth.

A, ie, dwedais i "cathod"--cawson ni gath newydd--cath fach ddu o'r enw Zelda. Y dydd cyntaf, doedd Roxie ddim yn hapus o gwbl am y gath newydd. Ond mae hynny er ei lles ei hun, yn rhannol, achos mae Roxie tipyn bach yn dew â dweud y gwir. Gobeithio y bydd hi'n fwy bywiog gyda cenau bach i chwarae gyda hi. Postiaf i lun ohonyn nhw cyn gynted ag y gallaf.

Thursday, April 19, 2007

Ymddiheuriadau...

Mae oesoedd wedi mynd heibio ers y tro olaf i fi bostio. Ond dw i'n dal i ymarfer sgwrsio dros y ffôn gyda ffrind i fi, Brenda, ac mae cynlluniau'r Cwrs Cymraeg yn Albany yn mynd ymlaen. Mae hi'n fy helpu yn fawr i gael sgyrsiau yn gyson, ond fel arfer, dw i'n anghofio geirfa fel bod fy ymennydd yn ogr. (Ydych chi'n gwybod cân Thomas Dolby, "Mae fy ymennydd fel gogr"? Wel, dyna fi.)

Monday, March 12, 2007

Mae'n flin 'da fi.

Dw i wedi bod yn anobeithiol gyda'r blogio yn Gymraeg. Anobeithiol!! Does dim esgus, yn wir--dim ond yr un hen gân: rhy brysur, gormod o waith, a.y.y.b. Ond! Dw i wedi bod yn ymarfer tipyn bach, o'r diwedd. Trefnais i gyda ffrind o'r Cwrs Cymraeg, sy'n dod o Gymru yn wreiddiol ond yn byw ger San Francisco nawr, galwadau ffôn wythnosol ar gyfer cael sgyrsiau yn Gymraeg. Dyn ni ddau yn cytuno: does dim llawer o gyfleoedd i siarad Cymraeg drwy'r flwyddyn os dych chi ddim yn byw yng Nghymru. Felly, awgrymodd Brenda ein galwadau ffôn. Gyda'r ffôn symudol, mae'r penwythnosau heb gost. Dyn ni'n dewis testun rhywbryd yn ystod y wythnos blaenorol, ac os mae angen, dyn ni'n e-bostio geirfa ddefnyddiol at ein gilydd. Cyfleus iawn!

Dw i'n gobeithio bod yn fwy rhugl gyda'r siarad cyn y Cwrs eleni. Fel arfer, dw i ddim yn gallu sgyrsio yn hawdd yn ystod dyddiau cyntaf y Cwrs. Dw i'n gallu deall yn weddol, ond mae'n anodd i fi adennill geirfa addas...Wrth gwrs, dylwn i blogio yn Gymraeg (a darllen blogiau Cymraeg) yn fwy aml hefyd!

Friday, January 26, 2007

Gweithio...wrth gwrs

Post diddorol gan Chris yn sôn am flogwyr Cymraeg. Mae'n ymddangos ei bod hi'n normal i ni beidio blogio yn aml. I fod yn deg, dw i wedi bod yn postio ar fy mlogiau eraill, ond dim llawer arnyn nhw chwaith--gormod o waith...

Peth bach arall--dych chi'n gallu cofrestru ar-lein ar gyfer y Cwrs Cymraeg ym mis Gorffennaf, yn Albany, Efrog Newydd. Bydd hi'n hwyl dw i'n credu.